بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرایط عمومی بیمه نامه ابزار و تجهيزات پيمانکاري

شرايط
۱- مسئوليت بيمه­گر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمه­نامه مشروط براين است که بيمه­گذار مقررات بيمه­نامه را رعايت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و کليه وظايفي را که به عهده دارد انجام داده باشد .
۲- جدول مشخصات و بخش يا بخش­هاي اين بيمه­نامه جزءلاينفک بيمه­نامه محسوب مي­شود و اصطلاح اين بيمه­نامه هربار که در اين قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخش­ها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخش­هاي آن به معني خاص بکاربرده شود ، همه جاي بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه­گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب­ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدام­هاي لازم را به عمل آورد و توصيه­هاي معقول بيمه­گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه­هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴- الف) نمايندگان بيمه­گر مي­توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه­گذار موظف است کليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه­گر بگذارد .
ب) بيمه­گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه­گر برساند و به هزينه خود کليه اقدامات احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت کار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم ممکن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق­بيمه تجديد نظر به عمل آيد.
بيمه­گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند و يا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشديد خطر شود مگر آن که موافقت کتبي بيمه­گر را کسب کرده باشد .
۵- درصورت وقوع هرگونه حادثه­اي که بر طبق اين بيمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه­گذار بايد :
الف) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه­گر برساند و کتبا" نيز آن را مورد تاييد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب­ديدگي ، کليه اقدام­هاي منطقي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .
پ) قسمت­هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا کارشناس بيمه­گر قرار دهد.
ت) کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه­گر را تهيه و در اختيار او بگذارد .
ث) در موردي که خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شکست حرز باشد مقام­هاي انتظامي را مطلع سازد .
بيمه­گر در هيچ مورد در مقابل اتلاف يا آسيب­ديدگي که ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد ، تعهدي نخواهد داشت .
پس از آن که بيمه­گذار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه­گر رساند ،درمورد خسارت­هاي جزئي که حدود آن توسط بيمه­گر تعيين و ابلاغ مي­شود ، مي­تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمير يا تغيير ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه­گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمت­هاي خسارت ديده اقدام کند . هيچ عاملي در اين بيمه­نامه نبايد مانع از انجام اقدامات کاملا" ضروري بيمه­گذار براي برپا نگهداشتن و ادامه فعاليت در محل کار گردد . چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه­گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت .
۶- بيمه­گذار متعهد است به هزينه بيمه­گر اقدام­هايي را که بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز کساني که تحت اين بيمه­نامه بيمه شده­اند ) لازم مي­داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي که ممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارت­هايي که بيمه­گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي که بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارت­هايي که به موجب اين بيمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدام­هاي مذکور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه­گذار يا بعداز آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷- هرگونه اختلاف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمه­نامه پرداخت شود ( با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به کارشناسي که کتبا" با توافق طرفين برگزيده مي­شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفين ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب مي­شود ارجاع خواهد گرديد . درصورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومي را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسي تحت رياست سرکارشناس تشکيل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه­گردر مراجع قضايي قابل طرح نمي­باشد .
۸- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود ، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند (۷) اين بيمه­نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد کليه حقوق ناشي از اين بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۹- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند. در آن صورت بيمه­گر حق­بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در آن صورت بيمه­گر موظف است حق­بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
۱۰- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه­نامه ، براي جبران اتلاف يا آسيب­ديدگي ، بيمه­نامه ديگري نيز وجود داشته باشد بيمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 
مقررات
شرط ۱-مبلغ بيمه شده : 
به موجب اين بيمه­نامه مبلغ بيمه شده نبايد کمتر از هزينه جايگزيني اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و با همان ظرفيت باشد ، بدين معني که هزينه­هاي جايگزيني شامل کرايه ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه (اگر وجود داشته باشد) و هزينه­هاي نصب مي­باشد.
اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي که اقلام خسارت ديده بيش از يک مورد باشد ، اين شرط نسبت به هريک از آن­ها به طور جداگانه اعمال مي­شود (ماده ۱۰ قانون بيمه ).
شرط ۲- اساس پرداخت خسارت :
درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه­نامه ، خسارت به ترتيب زير جبران مي­شود :
الف) درصورتي که آسيب وارده به يکي از اقلام مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمه­گر هزينه­هاي ضروري انجام شده به منظور بازگرداندن اقلام آسيب­ديده به حالت اوليه بعلاوه هزينه­هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا تعميرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه­گذار انجام پذيرد، بيمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير باضافه درصد معقولي براي هزينه­هاي بالاسري به بيمه­گذار پرداخت خواهد نمود.هيچ هزينه­اي بابت استهلاک قطعات تعويض شده کسرنمي­شود ولي ارزش بازيافتي درمحاسبه منظورمي­گردد . کليه خسارت­هاي قابل تعمير بايد تعمير شود ولي اگر هزينه تعميرات فوق­الذکر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند «ب» زير خواهد بود.
ب) درصورتي که يکي از اقلام مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه­گر ارزش واقعي قبل از حادثه آن را مشتمل برهزينه­هاي عادي حمل ، هزينه نصب و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه(اگر وجود داشته باشد)مشروط براين که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
 
در محاسبه ارزش واقعي ، هزينه استهلاک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد . ضمنا" ارزش بازيافتي بايستي در نظر گرفته شود. هرگونه هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري ، کاردرشب ،کار در تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع ، تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که توسط الحاقي مورد توافق قرار گرفته باشد .
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا تعميرات ادواري تحت پوشش اين بيمه­نامه نمي­باشد .هرگونه هزينه­هاي تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات دستگاه­ها و يا تعويض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه  کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا در الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر با بيمه­گذار توافق مي‌نمايد :
هرگاه در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا هر مدت پس از آن که بيمه­گذار بابت آن حق­بيمه بپردازد و بيمه­گر حق­بيمه را براي تمديد بيمه­نامه بپذيرد ،تمام يا قسمتي از اقلام بيمه شده که در محل معيني در منطقه جغرافيايي مندرج درجدول مشخصات به هرعلتي بجز آنچه صريحا"مستثني شده به طورناگهاني و پيش­بيني نشده دچار خسارت فيزيکي گردد ، به طوري که مستلزم تعمير و يا تعويض باشد ، بيمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي ، تعمير يا تعويض ، خسارت را حداکثر تا ميزاني که در يک سال مدت قرارداد براي هريک از اقلام در جدول مشخصات پيش­بيني شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نمايد .
اين بيمه­نامه اقلام بيمه شده را اعم از اين که به کار گرفته شده يا نشده و اقلامي که براي بازديد يا تعمير يا تميز نمودن پياده و مجددا" سوار شده يا در جريان چنين عملياتي قرار گرفته فقط پس از جريان راه­اندازي موفقيت­آميز شامل مي­گردد .
 
استثنائات
بيمه­گر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت :
الف) فرانشيز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بيمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­اي بيش از يک قلم از موارد بيمه شده دچار اتلاف يا آسيب­ديدگي شود فقط بالاترين رقم فرانشيز به عهده بيمه­گذار مي­باشد.
ب) اتلاف يا آسيب­ديدگي معلول از کار افتادن وسايل برقي يا مکانيکي ، عيب و نقص ، شکست ، اختلال ،انجماد ضد يخ يا مايعات ديگر ، نقص روغن­کاري يا کمبود روغن يا ضديخ ، با اين وصف اگر در نتيجه يک چنين از کارافتادن يا اختلال حادثه­اي رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنين خسارتي قابل جبران خواهد بود .
پ ) اتلاف يا آسيب وارد به قطعات قابل تعويض و ملحقات آنها مانند سرمته­ها ، مته­ها ،کاردک­ها يا ساير وسايل برنده ، تيغه­هاي اره ،رنگ­ها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتي که براي ساييدن يا خردکردن به کار مي­روند ، پانلهاي جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمه­ها ، زنجيرها، دستگاه­هاي بالا برنده و تسمه­هاي نقاله ، باتريها ، لاستيک­ها ، سيم­ها و کابل­هاي اتصال دهنده ، لوله­هاي قابل انعطاف ، وسايل به هم بستن يا بسته­بندي کردن که به طور مرتب مصرف و جايگزين مي­شوند.
ت) اتلاف يا آسيب­ناشي از انفجار ديگ يا مخزني که از داخل تحت فشار بخار يا مايع قرار دارد يا هر موتور درون سوز.
ث) اتلاف يا آسيب وارد به وسايل نقليه­اي که براي استفاده در جاده­هاي عمومي طراحي و مجاز به تردد مي­باشند مگر آن که اين وسايل منحصرا" در کارگاه­هاي ساختماني مورد استفاده قرار گيرند.
ج) اتلاف يا آسيب وارد به شناورها يا وسايل نقليه آبي.
چ) اتلاف يا آسيب ناشي از غوطه­ور شدن بطور کامل يا جزئي در آبهاي جزر و مددار.
ح) اتلاف يا آسيب در جريان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقي توافق ديگري شده باشد .
خ) اتلاف يا آسيبي که نتيجه مستقيم کارمستمر و ناشي از آن باشد(مانند فرسودگي عادي ، خوردگي ،زنگ­زدگي ، خرابي ناشي از عدم استفاده و يا معلول شرايط عادي جوي ) .
د) اتلاف يا آسيب وارد به هريک از اقلام بيمه شده در جريان هرگونه آزمايش يا استفاده از آن به منظوري غير از آنچه براي آن طراحي شده است .
ذ) اتلاف يا آسيب وارد به تجهيزات و يا ماشين­آلاتي که در زير زمين کار مي­کنند مگر آن که به موجب الحاقي توافق ديگري به عمل آمده باشد .
ر) اتلاف يا آسيبي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم ، به علت يا در نتيجه و يا تشديد شده به وسيله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجي ،عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي ،ياغيگري ،بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش ، اعتصاب کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت بوسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت که به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکيلات سياسي انجام گيرد ، توطئه ، توقيف ،ضبط و مصادره ، تخريب  يا زيان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .
ز) اتلاف يا آسيبي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم به علت يا در نتيجه و يا تشديد شده به وسيله واکنش­هاي هسته­اي ، تشعشعات اتمي يا آلودگي­هاي راديو اکتيو به وجود آمده باشد .
ژ) اتلاف يا آسيبي که به علت عيوب و نواقصي که در زمان شروع بيمه­نامه وجود داشته و بيمه­گذار يا نمايندگان او از آن مطلع بوده­اند ، اعم از اين که بيمه­گر از آنها آگاهي داشته يا نداشته ، به وجود آمده باشد .
س ) اتلاف يا آسيبي که به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از سهل­انگاري عمدي بيمه­گذار يا نمايندگان وي باشد .
ش) اتلاف يا آسيبي که سازنده يا تهيه کننده به موجب قانون يا قرارداد مسئول جبران آن باشد .
ص ) خسارت­هاي تبعي و مسئوليت از هرنوع و هر قبيل .
ض) اتلاف يا آسيبي که در هنگام صورت برداري از موجودي يا در زمان سرويس عادي کشف شود.
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ، بيمه­گر به استناد استثنائات بند «ر» تا «ش» اعلام دارد که اتلاف ، ويراني و آسيب­ديدگي ، مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي­باشد به عهده بيمه­گذار است .
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های مهندسی بیمه های بهره برداری بیمه کارآفرین شرایط عمومی بیمه نامه ابزار و تجهيزات پيمانکاري