بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بیمه نامه فساد كالا در سردخانه

استثنائات
بيمه گر درموارد زيرتعهدي نخواهد داشت :
۱. فرانشيز مندرج در جدول مشخصات در هرحادثه که به عهده بيمه گذار مي باشد ؛
۲. خسارت وارد به کالاي انبار شده دراتاقهاي سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج درجدول مشخصات ، به واسطه انحراف از درجه تبريد توصيه شده ، مگر اين که فساد ناشي از آلودگي نشتي مبرد ويا يخ زدگي تصادفي کالا باشد ويا کالاي تازه قبل از رسيدن به درجه تبريد توصيه شده  خسارت ببيند . دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زماني بلافاصله  بعد از پايان سرد کنندگي  که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هيچ فسادي اتفاق نمي افتد ؛
۳. خسارت وارد به کالاي انبار شده ناشي از انقباض ، عيوب و يا امراض ذاتي ، فساد طبيعي  ويا گنديدگي؛
۴. خسارت ناشي از انبار کردن نامناسب ، خسارت به مواد بسته بندي ، کافي نبودن جريان هوا ونوسان درجه حرارت ؛
۵. خسارت ناشي از تعمير موقت ماشين آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشين آلات ضميمه چنانچه بدون اجازه بيمه گر انجام شده باشد ؛
۶. جرايم تأخير ، خسارت عدم النفع ويا مسووليت از هر قبيل ؛
۷. زيان يا آسيب ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ، ناشي از :
الف - جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) ، جنگ داخلي ، ياغيگري ، بلوا ، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش هاي دسته جمعي ، دردست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي باسوءنيت که به نام يا با ارتباط با هر گونه تشکيلات سياسي انجام          گيرد ، توطئه ، توقيف ، ضبط ومصادره يا خرابي ، يا زيان وارده به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE  OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .
ب – واکنشهاي هسته اي يا آلودگي هاي ناشي از تشعشعات هسته اي وراديو اکتيو.
ج – عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار يا کارکنان وي .
د – زيان ياآسيب به علت آتش سوزي، صاعقه مستقيم، انفجارشيميايي، سيستم اطفاي حريق وتخريب هاي ناشي ازآن ، سقوط هواپيما يا هر گونه وسيله نقليه هوايي يا اشيايي که از آنها سقوط کند . دزدي ، سرقت
باشکستن حرز، ريزش وآوار ساختمان ، سيل ، طغيان آب ، زمين لرزه  ، نشست ، رانش زمين ، بهمن ، تندباد ، گردباد ، فوران آتشفشان ، يا بلاياي طبيعي مشابه .
هرگاه درجريان طرح ياتعقيب دعواي قضايي ياهرگونه دادرسي ديگر ، بيمه گر به استناد بند « ۷ الف »  بالا اعلام دارد که از بين رفتن ، ويراني ، آسيب ديدگي ، يا مسووليتي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد به عهده بيمه گذار است .
شرايط
۱. مسؤوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه نامه مشروط براين است که بيمه گذار مقررات بيمه نامه را رعايت کرده وبه سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد بيمه واظهار نامه هاي ماهانه به درستي پاسخ داده وکليه وظايفي را که به عهده دارد انجام داده باشد .
۲. جدول مشخصات وپرسشنامه وپيشنهاد بيمه جزءلاينفک اين بيمه نامه محسوب مي شود واصطلاح « اين بيمه نامه » هر بار که دراين قرار داد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات ، پرسشنامه وپيشنهاد بيمه نيز خواهد بود
    هرواژه ويا اصطلاحي که دريک قسمت از بيمه نامه يا جدول مشخصات به معني خاص به کار برده شود ، همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود .
۳. بيمه گذاربايدبه منظورجلوگيري از زيان ياآسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدامات لازم را به عمل آوردوتوصيه هاي معقول بيمه گرراانجام دهد ومقررات قانوني و توصيه هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴. الف ) نمايندگان بيمه گرمي توانند در هرزمان مناسب موضوع مورد بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قراردهند و            بيمه گذار موظف است کليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطـر در اختيار نمايندگـان بيمه گر بگذارد .
ب ) بيمه گذار ملزم است هر گونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله تلگرام يا نامه به آگاهي بيمه گر برساند وبه هزينه خود کليه اقدامهاي احتياطي  لازم را براي اطمنيان از صحت کار اقلام بيمه شده باتوجه به اوضاع واحوال معمول دارد . درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تأمين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد .
بيمه گذار نبايد درموضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند که منجر به تشديد خطر شود ، مگر آن که موافقت کتبي بيمه گر را کسب کرده باشد .
۵. درصورت وقوع هر گونه حادثه اي که برطبق اين بيمه نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه گذار بايد :
الف ) بلافاصله به وسيله تلفن يا تلگرام مراتب را با ذکر نوع وحدود خسارت به آگاهي بيمه گر برساند و کتباً نيز آن را مورد تأييد قرار دهد .
ب ) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان يا آسيب ديدگي کليه اقدامهايي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .
ج ) قسمتهاي خسارت ديده رابه همان حال حفظ کندوبه منظوررسيدگي دراختيار نماينده ياکارشناس بيمه گر قرار دهد .
د ) کليه اطلاعات ومدارک مورد درخواست بيمه گر را تهيه ودراختيار او بگذارد .
هـ ) درصورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقامهاي انتظامي را مطلع نمايد .
بيمه گر درهيچ موردي درقبال زيان يا آسيب ديدگي که ظرف ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد تعهدي نخواهد داشت .
پس از آن که بيمه گر برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند ، درمورد خسارتهاي جزئي که حدود آن توسط بيمه گر تعيين وابلاغ مي شود ، مي تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند درساير موارد بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمير يا تغييري ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد وهرگاه نماينده بيمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام کند .
۶. بيمه گذار متعهد است به هزينه بيمه گر اقداماتي را که بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث ( به جز کساني که تحت اين بيمه نامه بيمه شده اند ) لازم مي داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد .غراماتي که ممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي که بيمه گر مستقيماً پرداخته است يا غراماتي که بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي که به موجب اين بيمه نامه پرداخته است حق مطالبه آنرا دارد .اقدامات مذکور دراين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷. هر گونه اختلاف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمه نامه پرداخت شود ( با فرض معتبربودن بيمه نامه ) موضوع به کارشناسي که کتباً با توافق طرفين برگزيده مي شود ارجاع خواهد شد .
اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند .موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفين ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب مي شود ارجاع خواهد گرديد .
در صورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف ، کارشناسان ، کارشناس سومي را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد .جلسه کارشناسي تحت رياست سر کارشناس تشکيل خواهد شد قبل از اعلام نظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه گر در مراجع قضايي قابل طرح نمي باشد .
۸. الف ) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه گذار غير واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا به طوراغراق آميزاعلام شده باشدويادرجهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يااطلاعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بيمه نامه ازدرجه اعتبارساقط است و بيمه گرمسؤول پرداخت غرامت تحت اين بيمه نامه نخواهد بود .
ب ) هر گاه بيمه گر در خصوص خسارتي از خود سلب مسؤوليت کند ، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا در صورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط «بند ۷ » اين بيمه نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه گذار صورت نگيرد ، کليه حقوق ناشي از اين بيمه نامه منتفي خواهد شد .
۹. اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه نامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد ، بيمه گر فقط نسبت به سهم خود مسؤول جبران خسارت خواهد بود .
۱۰. بيمه گذار مي تواند اين بيمه نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند.درآن صورت بيمه گر حق بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه نامه محاسبه خواهد کرد .بيمه گر نيز مي تواند با اخطار يک هفته
اين بيمه نامه را فسخ نمايد ، دراين صورت بيمه گر موظف است حق بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي باشد پس از کسر هزينه هاي کارشناسي و هر گونه تخفيف بلند مدت اعمال شده به بيمه گذار مسترد دارد .
۱۱. تحت بيمه نامه اي به حساب ثالث ، ذينفع حق دريافت حقوق بيمه گذار را به نام خود خواهد داشت . ذينفع همچنين حق خواهد داشت بدون تأييد بيمه گذار هر گونه خسارت قابل رداخت را دريافت وحقوق بيمه گذار را منتقل نمايد ، حتي اگر ذينفع بيمه نامه را در اختيار نداشته باشد .درصورت پرداخت خسارت ، بيمه گر ممکن است دلايل لازم مبني بر رضايت ذينفع به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمه گذار مبني بر دريافت غرامت توسط ذينفع را مطالبه نمايد .
۱۲. خسارت يک ماه پس از برآورد آن توسط بيمه گر قابل پرداخت خواهد بود .بيمه گذار مي تواند يک ماه پس از اعلام خسارت به بيمه گر واحراز مسؤوليت وي تقاضاي دريافت حداقل مبلغي را تحت شرايط موجود بنمايد ، مادامي که ميزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يا به دلايلي که در کنترل بيمه گذار خسارت قابل پرداخت نباشد مدت هاي فوق به حال تعليق درمي آيد .
بيمه گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد :
الف ) هر گاه شک و ترديد نسبت به حق بيمه گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بيمه گر خواد بود .
ب ) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود .
 
شرايط خصوصي
 
اين بيمه نامه فقط با رعايت موارد زيرکاربرد دارد :
۱. ماشين آلات سردکننده مندرج در فهرست ماشين آلات منضم به پرسشنامه و پيشنهاد اين بيمه نامه مي بايست داراي بيمه نامه معتبر شکست ماشين آلات باشد ؛
۲. ماشين آلات بيمه شده مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بوده و يا به سيستم اعلام خطر خودکار در محلي که افراد حضور دائمي دارند متصل باشد ؛
۳. کالا در محفظه هاي کنترل اتمسفر انبار نشده باشد ؛
۴. در هنگام زيان يا آسيب ، کالا در محفظه هاي سردخانه انبار شده باشد ؛
۵. بيمه گذار مي بايست دفتر نشان دهنده موجودي روزانه را که در آن نوع ، مقدار ، ارزش کالاي انبار شده ، شروع و پايان انبارداري براي هر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد نگهداري نمايد؛
۶. بيمه گذار در طول مدت انبارداري مي بايست شرايط کالاي انبارشده را روزانه و درجه حرارت را حداقل سه نوبت ، در روز در دفتر ثبت نموده وهر چهارده روز يکبار درجه حرارت تثبيت شده از طريق دماسنج مستقل و تنظيم شده را مورد بررسي قرار دهد .  
شرايط ومقررات
شرط اول – مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه نامه مبلغ بيمه شده برابر حداکثر قيمت تقريبي فروش قابل حصول کالاي انبار شده در مدت بيمه نامه مي باشد .مبلغ مذکور بايد توسط بيمه گذار  در جدول پرسشنامه درج و قبل از تاريخ شروع بيمه نامه به بيمه گر تسليم شده باشد بيمه گذار موظف است ظرف ده روز پس از پايان هر ماه رونوشت دفتر انبار يا اظهارنامه تکميل شده را که نشانگر ميانگين مقدارکالاي انبار شده و ارزش آن براي هر روز در ماه گذشته است به بيمه گر تسليم نمايد .
اظهار نامه ماهانه براساس قيمت فروش قابل حصول براي دريافت کالاها خواهد بود .رونوشت دفتر موجودي و اظهارنامه جزء لاينفک بيمه نامه تلقي مي گردد .مبلغ بيمه شده به ميزان خسارت پرداخت شده براي باقيمانده مدت بيمه نامه کاهش خواهد يافت مگر اين که مبلغ مورد بيمه با پرداخت حق بيمه اضافي به صورت روزانه به حالت اوليه برگردانده شود .اين حق بيمه اضافي در تعديل نهايي حق بيمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد .
شرط دوم – حق بيمه :
حق بيمه اوليه پس از دريافت بيمه نامه و کليه حق بيمه هاي تمديدي نيز درآغاز مدت تمديد پرداخت خواهد شد .مالياتها و ساير هزينه هاي مندرج در بيمه نامه و يا صورتحساب حق بيمه همراه با حق بيمه پرداخت خواهد شد .حق بيمه قابل پرداخت در شروع هرسال بيمه اي براساس هفتادو پنج درصد مبلغ مورد بيمه که در جدول مشخص شده است به عنوان حق بيمه موقت تلقي خواهد شد ، مشروط برآن که درپايان سال براساس رونوشت دفاتر و يا رونوشت اظهارنامه هاي ماهانه موجودي کالا که به بيمه گر تسليم مي شود تعديل گردد . هر گاه براساس اطلاعات ارائه شده درپايان هر سال بيمه اي حق بيمه موقت پرداخت شده زياد منظور شده باشد حق بيمه تعديل خواهد شد ، مشروط براين که کل حق بيمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حق بيمه کامل که براساس مبلغ مورد بيمه مندرج در جدول مشخص شده است کمتر نباشد .هرگونه اختلاف محاسبه حق بيمه ناشي از عمل بيمه گذار با ارسال صورتحساب تعديل شده حق بيمه از طرف بيمه گر ظرف مدت يک ماه تسويه خواهد شد .
شرط سوم – اساس محاسبه خسارت :
کليه خسارات براساس مبلغ مندرج دراظهارنامه ماهانه بلافاصله قبل از وقوع خسارت و يا قيمت فروش قابل دريافت ، هرکدام کمتر باشد تسويه خواهد شد . درزمان تعيين خسارت ، بيمه گر کليه شرايطي را که ممکن است در تعيين خسارت مؤثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کالا و هزينه هاي انبارداري به منظور جلوگيري از افزايش هزينه هاي انبارداري مزبور در نظر خواهد گرفت .
هر گاه پس از وقوع خسارت جزئي مشخص شود که مبلغ مندرج درآخرين اظهارنامه ماهانه کمتر از مبلغي است که مي بايست اظهار مي شد دراين صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغي که بايستي اظهار مي شد کاهش خواهد يافت ( ماده ۱۰ قانون بيمه

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی