Print this page

ريسك هاي تكميل شده ساختماني

قرار گيرند در زمان بهره برداري ميتوانند تحت پوشش بيمه CECR قرار داده شوند. براساس اين بيمه نامه بيمه گذار دربرابر زيانها و خسارات فيزيکي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني که نياز به تعمير يا تعويض داشته باشد دراثر عوامل و حوادثي که در  بيمه نامه نامبرده شده پوشش بيمه اي خريداري مينمايد