بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرایط عمومی بیمه نامه ريسك هاي تكميل شده ساختماني

شرايط عمومي
۱- مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲- جدول مشخصات جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه " در هر کجاي اين قرارداد که به كار رود شامل جدول مشخصات نيز خواهد بود.
هر واژه يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات به معناي خاصي به کار برده شود، در سراسر بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف و يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود كليه احتياط­هاي لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه‌هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
۴- الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب، موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵- درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف) بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
هـ) در صورتي كه اتلاف يا آسيب­ديدگي معلول سرقت ساده و يا سرقت با شكست حرز باشد مراجع انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود مي‌تواند نسبت به تعمير و يا تعويض اقدام كند، در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييري، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد. هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه، خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
هيچگونه عاملي نمي­تواند مانع از انجام هرگونه اقدام ضروري بيمه­گذار در جهت فعال نگه ­داشتن مورد بيمه گردد.
چنانچه موارد خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود، تامين بيمه‌گر نسبت به آن قطع مي­گردد.
۶- بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر، اقداماتي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامات پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد و يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف مدت شش ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند (۹) اين بيمه­نامه، ظرف مدت ۳ ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدامي قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد، کليه حقوق ناشي از بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۸- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند، در آن صورت بيمه­گر حق بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در آن صورت بيمه­گر موظف است حق بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد، پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
۹- هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بيمه­نامه) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۱۰- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 
مقـررات
شرط ۱ – مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايستي كمتر از ارزش جايگزيني اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و ظرفيت مشتمل بر مواد، دستمزدها، کرايه، حقوق و عوارض گمركي باشد.
بيمه‌گذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها يا قيمت‌ها مبلغ مورد بيمه را افزايش يا كاهش دهد. اين افزايش يا کاهش فقط زماني نافذ است که به وسيله بيمه‌گر در بيمه‌نامه ثبت شود.
هرگاه درصورت بروز اتلاف يا آسيب مشخص شود که مبالغ بيمه شده كمتر از ارزش واقعي آن مي­باشد، مبلغ قابل جبران تحت اين بيمه­نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغ واقعي کاهش مي­يابد. اين شرط نسبت به هر کدام از اقلام مندرج در جدول مشخصات به طور جداگانه اعمال مي‌شود ( ماده ۱۰ قانون بيمه).
 
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
درصورت بروز اتلاف يا آسيب­ديدگي، مبناي پرداخت خسارت تحت اين بيمه­نامه به شرح زير مي­باشد :
الف) در صورتي که آسيب وارده قابل تعمير باشد، هزينه تعميرات ضروري به منظور بازگرداندن اقلام خسارت ديده به حالت بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازيافتي (به استثناي هزينه برداشت ضايعات) .
ب) درصورت خسارت كلي:
ارزش جايگزيني اقلام مورد بيمه درصورتي که خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد.
ارزش واقعي اقلام بلافاصله قبل از وقوع حادثه پس از كسر ارزش بازيافتي و هزينه استهلاک مناسب، محاسبه خواهد شد.
در هر حال جبران آن مقدار از هزينه­هايي که بيمه­گذار مي­بايستي متحمل شود و تا اندازه­اي که مشمول مبلغ مورد بيمه مي­باشد منوط به رعايت شرايط و مقررات مذکور در بيمه­نامه است.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات يا تعويض و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد.
آسيب­هايي که قابل تعمير است، تعمير خواهد شد. چنانچه هزينه­هاي تعمير آسيب­ديدگي برابر يا بيش از ارزش اقلام بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط "ب" بالا پرداخت خواهد شد.
بيمه­گر هزينه­هاي برداشت ضايعات متعاقب وقوع هر حادثه را تحت اين بيمه­نامه براساس شرط (۳) مشروط بر آن که مبلغ جداگانه­اي در جدول مشخصات براي آن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد کرد.
هرگونه هزينه تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات و يا بهسازي تحت پوشش اين بيمه‌نامه نمي­باشد.
 
شرط ۳- گستره پوشش :
با در نظر گرفتن اين که بيمه­گذار حق بيمه اضافي مورد توافق را پرداخت کرده باشد، جبران اتلاف يا آسيب وارده جز آنچه که تحت پوشش اين بيمه­نامه مي­باشد، هزينه برداشت ضايعات و همچنين قسمت­هايي که قابل استفاده نبوده و بايد تخريب گردد را نيز در بر مي­گيرد. چنانچه بيمه­گذار طبق قانون و مقررات ملزم به انجام پاکسازي يا تخريب گردد، هزينه­هاي مربوط حداکثر تا حد غرامت تعيين شده در جدول مشخصات در هر حادثه تحت پوشش خواهد بود
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخ­هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، بيمه­گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه­گذار را (درصورتي كه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي‌هاي مربوط تا ميزان پيش­بيني شده در زير جبران خواهد کرد.
بدينوسيله بيمه­گر با بيمه­گذار موافقت مي­نمايد هرگاه تمام يا بخشي از اقلام مذکور در جدول مشخصات به علل زير با خسارت مادي غير قابل پيش­بيني و ناگهاني مواجه شود:
الف) آتش­سوزي، رعد و برق، انفجار، برخورد وسيله نقليه زميني يا آبي .
ب ) برخورد هواپيما و يا هرگونه وسيله نقليه هوايي و يا اشيايي که از آنها سقوط کند.
ج) زلزله، آتشفشان و زلزله دريايي .
د) طوفان (باد با سرعت بيش از ۶۲ کيلومتر بر ساعت) .
ه) سيل يا طغيان آب ، امواج دريا يا آب .
و) نشست، زمين لغزه ، لغزش صخره و يا هر گونه حرکت ديگر زمين .
ز) سرما ، بهمن، يخبندان .
ح) خرابکاري غير گروهي .
به نحوي که مستلزم تعمير و يا تعويض قطعه يا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبار مندرج در جدول مشخصات بيمه­نامه يا تمديدهاي بعدي اتفاق افتاده باشد، درصورت پرداخت حق بيمه از سوي بيمه­گذار و قبول آن از سوي بيمه­گر، بيمه­گر متعهد است که اتلاف يا خسارت وارد به مورد بيمه را نقداً و يا به صورت جايگزيني، تعويض يا تعمير قطعات به شرط آن که در هر حادثه يا مجموع حوادث از مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه­نامه يا الحاقيهاي منضم به آن تجاوز نکند، جبران نمايد.
 
استثنائات
بيمه‌گر در موارد زير زيان وارد به بيمه­گذار را جبران نخواهد كرد :
فرانشيز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه .
اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از :
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران, جنبش‌هاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره يا خرابي، يا خسارت وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هسته‌اي يا آلودگي‌هاي ناشي از تشعشعات هسته­اي و راديواكتيو .
ج ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا کارکنان وي.
 
چنانچه در جريان مراحل قانوني، تعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به اتکاء مقررات بند (الف) مذکور در بالا اعلام ‌دارد كه از بين رفتن، خرابي، زيان يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
اتلاف، آسيب­ديدگي يا هزينه­هاي ناشي از عيب ذاتي، تخريب تدريجي، انبساط يا انقباض موارد بيمه شده در اثر تغييرات درجه حرارت هوا .
اتلاف يا آسيب­ديدگي ناشي از قصور بيمه­گذار در حفظ و نگهداري و انجام تعميرات مورد بيمه .
اتلاف يا آسيب­ديدگي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت.
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی