Print this page

بيمه بدنه و مسئوليت هواپيما

در بيمه هواپيما، خسارت هاي وارد به بدنه هواپيما و مسئوليت قانوني نسبت به مسافران و اشخاص ثالث پوشش داده مي شود .
 
موارد مورد تعهد بيمه بدنه و مسئوليت هواپيما
 
خسارت هاي مورد تعهد بيمه گر در اين بخش عبارت است از: 
پرداخت وجه يا جايگزين نمودن هواپيما و يا تعمير آن در صورت از بين رفتن يا اسيب ديدگي هواپيما براث وقوع خطر هاي مشمول بيمه .
مفقود يا ربوده شدن هواپيما
چانچه هواپيما در مقابل خطرهاي پرواز بيمه شده باشد بيمه گر هزينه هاي اظطراري معقولي را که بيمه گذار جهت مراقبت هاي ايمني اوليه از هواپيما به دنبال خسارت ديدن يا فرود اجباري آن ضرورتا مصرف مي نمايد پرداخت ميکند.
 
مسئوليت قانوني نسبت به مسافران
 
بيمه گر وجوهي که بيمه گذار تحت عنوان مسوليت قانوني بابت موارد زير پرداخت کند را جبران نمايد:
صدمات بدني ناشي از حادثه (منجر به فوت يا غير ان ) وارد به مسافران در زمان سوار شدن به هواپيما، در مدتي که داخل هواپيما هستند و هنگام پياده شدن از هواپيما
از بين رفتن يا خسارت وارد به بار مسافران و وسايل شخصي آنان ناشي از وقوع حادثه براي هواپيما
 
مسئوليت نسبت به اشخاص ثالث
 
در صورت سقوط يا برخورد هواپيما با هر شي که به موجب آن بيمه گذلر قانونا مسيول شناخته شود، جبران خسارت (به انضمام هزينه هايي که عليه بيمه گذار توسط محاکم صادر شود ) بابت جراحات بدني و صدمات وارد به اموال اشخاصثالث توسط بيمه گر جبران خواهد شد.