Print this page

بیمه های عمر

بيمه گذار مي تواند با توجه به پوشش هاي مورد نياز براي تأمين آتيه خود و يا اعضاي خانواده يکي از بيمه هاي عمر را انتخاب نمايد.
بيمه کار آفرين افتخار دارد براي نخستين بار جديدترين نوع بيمه عمر را که در کشورهاي پيشرفته رايج است و بيشترين بازده و سود را براي اندوخته هاي بيمه گذاران تأمين مي نمايد با عنوان بيمه عمر و سرمايه گذاري به هموطنان گرامي ارائه نمايد. همچنين بيمه کار آفرين در ساير انواع بيمه عمر نيز که در حال حاضر در ايران رايج مي باشد فعاليت دارد.