Print this page

بیمه حمل و نقل داخلي

محصولات کارخانه هاي توليدي  ,کالاي مصرفي ,مواد اوليه و انواع ماشين آلات سنگين و سبک در جريان بارگيري ,حمل و نقل و تخليه در معرض خطرهاي گوناگون از جمله تصادف وسيله نقليه ,شرايط نامساعد جوي ,سوانح و بلاياي طبيعي ,ناامني مسير عبور ,تلف وآسيب ديدگي ,دزدي ,عدم تحويل ,... قراردارند.
بيمه نامه باربري پوششي است براي جبران خسارتها و زيانهاي وارده به محمولات از مبدا بارگيري تا مقصد نهايي که بر اثر خطرهاي بيمه شده وارد آيد.
 
بيمه حمل و نقل داخلي
كالاهايي كه در داخل كشور حمل مي شوند در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار ميگيرند .
خسارتهاي قابل پرداخت عبارت است از :
• خسارت مستقيم ناشي از آتش سوزي
• خسارت وارد به محموله ناشي از حادثه وسيله نقليه
 
انواع پوششهاي بيمه ايي در بيمه حمل و نقل کالا
•شرط تلف کامل کالا (total loss):خسارت کلي کالا در يک مرحله در نتيجه آتش سوزي فقط تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرد.
•شرط A :کاملترين نوع بيمه حمل و نقل کالا مي باشد و براي کليه کالاهاي حساس و آسيب پذير استفاده ميگردد و کليه خطرات جزء موارد استثناء شده را شامل مي شود.
شرط B: نسبت به شرط A داراي پوششهاي محدودتر مي باشد.
•شرط C: نسبت به شرايط A وB پوششهاي محدودتري دارد.