بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

طرح تدبیر بیمه کارآفرین

icon با طرح تدبير بيمه کارآفرين ديگر نگران خانه و کاشانه خود نخواهيد بود 
 
بيمه کارآفرين با ارائه طرح جالب و استثنائي بيمه آتش سوزي خانه شما را در برابر بسياري از خطرات و نيازها بيمه مي کند .
روزانه چندين باب منزل مسکوني بر اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي ، انفجار و صاعقه شده و يا در اثر وقوع حوادث طبيعي همچون زلزله ، خسارت زيادي متحمل مي شوند . در اثر وقوع اين حوادث علاوه بر ساختمان و اثاثيه بيمه گذار ممکن است به بيمه گذار و اعضاي خانواده صدمات و جراحاتي وارد شود و يا ناچار به ترک محل سکونت خود و اسکان موقت در محل ديگري گردد . همچنين همسايگان از اين حادثه متحمل خسارت گردند .
در طرح تدبير کارآفرين  به منظور جبران خسارت احتمالي وارده در اثر وقوع آتش سوزي ، انفجار و صاعقه ، زلزله ۲ طرح در قالب طرح تدبير کارآفرين پيش بيني شده است که بيمه گذار مي تواند متناسب با ارزش دارايي هاي خود يکي از آنها را انتخاب نمايد . در اين طرح ها با در نظر گرفتن حداقل حق بيمه علاوه بر خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، زلزله و سرقت اثاثيه منزل بيمه گذار از مزاياي بيمه حوادث ناشي از آتش سوزي براي خود و اعضاي خانواده بهره مند شده و همچنين خسارت وارده به همسايگان و هزينه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود .
 
نام طرح :  طرح تدبير بيمه کارآفرين
تعريف خطرات تحت پوشش :
الف : آتش سوزي ( در اين بيمه نامه آتش عبارت است از ترکيب هر ماده با اکسيژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد) .
ب: مسئوليت آتش سوزي ( ناشي از آتش سوزي و يا انفجار در محل مورد بيمه).
ج: حوادث خانواده ( فوت و نقص عضو ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل و سرقت در محل مورد بيمه )
 
شرح تعهدات طرح تدبير کارآفرين :
طرح الف :
۱ - سرمايه ساختمان و تاسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل ) به مبلغ ۳۰ ميليون تومان
۲-  سرمايه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )  به مبلغ ۷ ميليون و پانصد هزار تومان
۳-  سرمايه اثاث و لوازم منزل تحت پوشش ( سرقت با شکست حرز ) بر اساس ليست اثاثيه مورد نظر بيمه گذار که کتبا" به بيمه کارآفرين اعلام مي شود به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان
۴-  اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )به مبلغ ۶ ميليون تومان
۵-  مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالي ) ( آتش سوزي و انفجار )به مبلغ ۲ ميليون و پانصد هزار تومان 
۶-  پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد )( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده ) به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان
۷-  پرداخت هزينه هاي پزشکي بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد ) ( آتش سوزري ، صاعقه ، انفجار، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده  )به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان
 
طرح ب :
۱ - سرمايه ساختمان و تاسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل ) به مبلغ ۵۰ ميليون تومان
۲-  سرمايه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )  به مبلغ ۱۰ ميليون تومان
۳-  سرمايه اثاث و لوازم منزل ( سرقت با شکست حرز )به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان
۴-  اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )به مبلغ ۶ ميليون تومان
۵-  مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالي ) ( آتش سوزي و انفجار ) ۲ ميليون و پانصد هزار تومان
۶-  پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد )( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده )به مبلغ ۱۰ ميليون تومان 
۷-  پرداخت هزينه هاي پزشکي بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد ) ( آتش سوزري ، صاعقه ، انفجار، سيل در محل مورد بيمه ( هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده )به مبلغ ۱ ميليون تومان
 
 

در جدول زير شرح کامل تعهدات طرح تدبير کارآفرين  با حق بيمه هاي مربوطه آمده است .

 

طرح (الف)

 

رديف

موضوع بيمه

سرمايه ۱

سرمايه ۲

سرمايه ۳

سرمايه ۴

سرمايه۵

۱

ساختمان و تأسيسات ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱,۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۳

اثاث و لوازم منزل ناشي از سرقت با شکست حرز

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۴

اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار

۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۵

مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۶

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و فرزندان (فوت و نقص عضو)

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۷

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و  فرزندان( جبران هزينه پزشکي)

۲,۵۰۰.۰۰۰

۵,۰۰۰.۰۰۰

۷,۵۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

 

حق بيمه خالص

۲۴۶,۹۰۰

۴۹۳,۸۰۰

۷۴۰,۷۰۰

۹۸۷,۶۰۰

۱,۲۰۹.۵۰۰

 

ماليات بر ارزش افزوده (۶%)

۱۴,۸۱۴

۲۹,۶۲۸

۴۴,۴۴۲

۵۹,۲۵۶

۷۲,۵۷۰

 

جمع حق بيمه پرداختي

۲۶۱,۷۱۴

۵۲۳,۴۲۸

۷۸۵,۱۴۲

۱,۰۴۶.۸۵۶

۱,۲۸۲.۰۷۰

 

طرح (ب)

 

رديف

موضوع بيمه

سرمايه ۱

سرمايه ۲

سرمايه ۳

سرمايه ۴

سرمايه۵

۱

ساختمان و تأسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۳

اثاث و لوازم منزل ناشي از سرقت با شکست حرز

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۴

اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار

۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۵

مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۶

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و فرزندان (فوت ونقص عضو)

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۷

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و  فرزندان(جبران هزينه پزشکي)

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

 

حق بيمه خالص

۴۰۹,۶۵۰

۷۱۹,۳۰۰

۱,۰۲۸.۹۵۰

۱,۳۳۸.۶۰۰

۱,۶۴۸.۲۵۰

 

ماليات بر ارزش افزوده (۶%)

۲۴,۵۷۹

۴۳,۱۵۸

۶۱,۷۳۷

۸۰,۳۱۶

۹۸,۸۹۵

 

جمع حق بيمه پرداختي

۴۳۴,۲۲۹

۷۶۲,۴۵۸

۱,۰۹۰.۶۸۷

۱,۴۱۸.۹۱۶

۱,۷۴۷.۱۴۵

 

امتياز ويژه : بيمه کارآفرين به بيمه گذاراني که بيمه نامه طرح تدبير داشته باشند ۲۰ درصد تخفيف بيشتر در بيمه بدنه اتومبيل اهداء مي کند

 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی