بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پيراپزشكان

 اين قرارداد بين شركت بيمه كارآفرين كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود و 
پيرا پزشك مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه كه از اين پس بيمه گذار ناميده ميشود بمنظور بيمه مسئوليت بيمه گذار براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ و ساير قوانين و مقررات جاري در كشور طبق شرايط زير منعقد ميگردد :
ماده اول : موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
تبصره : شرح وظايف پيراپزشكي به تفكيك هر رشته كه از طرف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تعيين گرديده جزءلاينفك بيمه نامه ميباشد.
ماده دوم : تعهدات بيمه گر
۱-۲- پرداخت خسارت ناشي از موضوع قرارداد به بيماران و ذوي الحقوق آنان پس از احراز مسئوليت بيمه گذار تا حدود مورد تعهد در ماده ۳ .
۲-۲- در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار پرداخت هزينه هاي دادرسي در حدود متعارف بشرط آنكه اين مبلغ حداكثر از ۱۰% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نكند.
۳-۲- تعهد بيمه گر در قبال هريك از بيماران، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
۴-۲- درصورتيكه بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محكوم شود، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه ازانواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد.
۵-۲- در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع
قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
۶-۲- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط براينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
۷-۲- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر حداكثر معادل مازاد خسارت تأديه شده توسط
بيمه گر اول ميباشد.
ماده سوم : حدود تعهدات بيمه گر در رابطه با خسارتهاي بدني هر نفر در جدول مشخصات بيمه نامه قيد مي شود.
ماده چهارم : تعهدات بيمه گذار
۱-۴- هرگونه اطلاعات و مدارك در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد.
۲-۴- بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهائي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين ميباشد، تعهدي در قبال مدعي بعهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام قبلاً مورد موافقت بيمه گرقرار گرفته باشد.
۳-۴- وقوع هرگونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعا و مطالبه بيمار با ذوي الحقوق وي عليه خود كه به اين قرارداد مربوط شود را بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام نمايد و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه بموجب آن مطالبه غرامت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه برآن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي كه دراين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گررادرتحقيقات و رسيدگي و دفاع همراهي نمايد.
۴-۴- عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرايط فورس ماژور به 
بيمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام يا بخشي از خسارات موضوع اين قرارداد خودداري نمايد.
ماده پنجم : استثنائات
خسارات معلول عوامل زير را شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱-۵- خسارات ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل ۲-۵- خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديواكتيو و يونيزه
۳-۵- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار.
۴-۵- خسارت ناشي از تخلف از اجراي قوانين و مقررات دولتي و جرائم .
۵-۵- خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي.
 ماده ششم : تغييرات قرارداد
هرگونه تغييري در اين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي صادره از طرف بيمه گر با توافقهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور، تغيير يا اصلاح آنرا كتباً خواستار شود، در غيراينصورت الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد.
ماده هفتم : فسخ و بطلان قرارداد
هر يك از طرفين ميتواند با اخطار يكماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد :
۱-۷- از طرف بيمه گر :
۱-۱-۷- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه (ماده ۱۶ قانون بيمه)
۲-۱-۷- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه(ماده ۱۳ قانون بيمه)
۳-۱-۷- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
۲-۷- از طرف بيمه گذار
در صورتيكه كيفيات مشدد خطركاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بيمه گر بايد حق بيمه مدتي را كه باقيمانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت دهد، به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه. در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، 
حق بيمه براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده هشتم : مواد قرارداد
اين قرارداد در ۸ ماده و در ۵ نسخه تنظيم، امضاء و مبادله ميگردد كه در هر ۵ نسخه آن داراي اعتبار واحد و يكسان ميباشد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی