بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مهندسی تمام خطر نصب

براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را به شرح زير جبران مي‌نمايد: 
استثنائات عمومي
بيمه‌گر اتلاف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه يکي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران, جنبش‌هاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره, تخريب يا زيان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هسته‌اي, تشعشعات اتمي يا آلودگي‌هاي راديواكتيو .
پ ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.
ت) توقف کار به طور کلي يا جزئي . 
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام ‌دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
مدت بيمه
مسووليت بيمه‌گر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد، پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل نصب تخليه شد آغاز مي‌شود و به محض تحويل كار يا انجام نخستين آزمايش ساده يا آزمايش با بار, بنابر اينكه كداميك زودتر انجام ‌شود و حداكثر چهار هفته بعد از شروع آزمايش‌ها پايان مي‌پذيرد، مگر آن كه قبلا" به طور كتبي توافق ديگري شده باشد.
اگر آزمايش و يا بهره‌برداري يا تحويل تنها نسبت به بخشي از تاسيسات يا نسبت به يك يا چند ماشين انجام گيرد، تامين بيمه‌گر و كليه مسئووليتهاي مربوط به اين بخش از تاسيسات و ماشين يا ماشين‌ها خاتمه مي‌پذيرد و نسبت به قسمتهاي ديگر تاسيسات يا ماشين‌هاي ديگر ادامه مي‌يابد.
نسبت به اشياء دست دوم مورد نصب تعهد بيمه‌گر در لحظه شروع آزمايش خاتمه مي‌يابد.
اعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي‌شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبي بيمه‌گر ممكن مي‌باشد.
شرايط عمومي
۱-    مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲-     جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه‌نامه جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه "هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه‌نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود , همه جاي بيمه‌نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳-     بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود كليه اقدامهاي لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه‌هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
۴-     الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر بعمل آيد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵-       درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف – بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
ت – كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه‌گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث) در مواردي كه خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود, مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير, خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد, بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
۶-    بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقدامهايي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷-     هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين, ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف, كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸-    اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه‌گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود, يا هرگاه بيمه‌گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت نمايد، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه‌گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمه‌نامه منتفي خواهد شد.
۹-     اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه, براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. 
بخش يك – خسارت مادي
بيمه‌گر با بيمه‌گذار توافق مي‌كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمه‌نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار خسارت فيزيكي غير قابل پيش‌بيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد, بيمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده, خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيش‌بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد كرد.
بيمه‌گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمه‌نامه مي‌باشد به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد. مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه‌اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
 استثنائات ويژه بخش يك
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه , فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است.
ب) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار, عدم اجراي قرارداد و از دست دادن آن.
پ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط ، مواد يا قطعات معيوب، اجراي غير صحيح كار، بجز خطاهايي كه در هنگام نصب صورت گيرد.
ت) خسارتهاي ناشي از فرسودگي , خوردگي, زنگ‌زدگي و قشر گرفتگي.
ث) از بين رفتن يا آسيب وارد به پرونده‌ها، نقشه‌ها، صورتحسابها، فاكتورها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسكناس، اوراق بهادار، چكها، لوازم بسته‌بندي مانند صندوق، جعبه و كارتن.
ج) اتلافي كه درهنگام صورت برداري موجودي كشف مي‌شود. 
مقرراتي كه نسبت به بخش يك اعمال مي‌شود:
شرط ۱ – مبالغ بيمه شده : به موجب اين بيمه‌نامه مبالغ مذكور در جدول مشخصات (بند ۱ تا ۴) نبايد كمتر از ارزش كامل هر يك از اقلام مورد بيمه درهنگام پايان عمليات نصب با منظور داشتن هزينه‌هاي حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينه‌هاي نصب باشد.
بيمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمت‌ها, براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه‌گر در بيمه‌نامه ملحوظ شود (بند ۶) .
اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي‌بايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمه‌گذار تحت اين بيمه‌نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغي كه مي‌بايست بيمه شود كاهش مي‌يابد.
اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه‌ها به طور جداگانه اعمال مي‌شود( ماده ۱۰ قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶).
 
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط (۱) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه‌نامه، خسارت به ترتيب زير جبران مي‌شود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمير ، هزينه تعميرات لازم براي اينكه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از اين مبلغ، بازيافتي هم اگر وجودداشته باشد کسر مي­شود.
ب) درصورت خسارت كلي, ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي. اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه‌گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمه‌گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مويد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمه‌گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود.
هزينه مربوط به تغييرات, اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه‌نامه نيست.
 
شرط ۳- گستره پوشش :
هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري، کار در شب، کار در هنگام تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که صريحاً مورد موافقت کتبي قبلي طرفين قرار گرفته شود.
 
شرط ۴ – اموال مجاور :
اتلاف يا آسيب وارد به اموال موجود در محل کار يا مجاورت آن متعلق به صاحبکار يا پيمانکار يا پيمانکاران و يا اموال تحت اختيار و مراقبت آنان تنها در صورتي مورد تامين است که درارتباط مستقيم با نصب يا ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يک باشد، مشروط براينکه خسارت در مدت اعتبار بيمه­نامه روي دهد و براي آن مبلغ جداگانه­اي در بند ۹ بخش يک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. اين تامين شامل ماشينهاي ساختماني، نصب و تجهيزات و وسايل کارگاهي نخواهد بود.
 بخش دو- مسئوليت درقبال اشخاص ثالث
بيمه‌گر خسارتهايي را كه بيمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن مي‌باشد ، حداكثر تا مبلغ مندرج دربخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه منجر به مرگ شود يا نشود) .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه‌اي در رابطه مستقيم با عمليات نصب ، ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يك در مدت اعتبار بيمه‌نامه در محل اجراي طرح يا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند ، بيمه‌گر مبالغ زير را نيز به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينه‌ها و مخارج دادرسي كه بيمه‌گذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينه‌ها و مخارجي كه بيمه‌گذار با رضايت كتبي بيمه­گر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمه‌گر تحت اين بخش بيمه‌نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
۱-       در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است .
۲-       هزينه‌هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمه‌شده يا قابل بيمه شدن بوده است .
۳-       مسئوليت‌هاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال متعلق يادر اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگر مرتبط با اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن دربخش يك بيمه‌نامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران موسسات و اشخاص مزبور.
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجاده‌هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه‌گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت وميزان آن محرز باشد. 
شرايط ويژه‌اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي‌شود: 
۱-    هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه‌گذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمه‌گر معتبر نخواهد بود. بيمه‌گر چنانچه بخواهد مي‌تواند دفاع از بيمه‌گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه‌گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه‌گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
۲-    درصورت وقوع حادثه مربوط به اين بخش ، بيمه‌گر مي‌تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلا" به اين عنوان پرداخت شده است ) و يا هر مبلغ نازل‌تري را كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنين پرداختي بيمه‌گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را به شرح زير جبران مي‌نمايد: 
استثنائات عمومي
بيمه‌گر اتلاف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه يکي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران, جنبش‌هاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره, تخريب يا زيان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هسته‌اي, تشعشعات اتمي يا آلودگي‌هاي راديواكتيو .
پ ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.
ت) توقف کار به طور کلي يا جزئي . 
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام ‌دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
مدت بيمه
مسووليت بيمه‌گر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد، پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل نصب تخليه شد آغاز مي‌شود و به محض تحويل كار يا انجام نخستين آزمايش ساده يا آزمايش با بار, بنابر اينكه كداميك زودتر انجام ‌شود و حداكثر چهار هفته بعد از شروع آزمايش‌ها پايان مي‌پذيرد، مگر آن كه قبلا" به طور كتبي توافق ديگري شده باشد.
اگر آزمايش و يا بهره‌برداري يا تحويل تنها نسبت به بخشي از تاسيسات يا نسبت به يك يا چند ماشين انجام گيرد، تامين بيمه‌گر و كليه مسئووليتهاي مربوط به اين بخش از تاسيسات و ماشين يا ماشين‌ها خاتمه مي‌پذيرد و نسبت به قسمتهاي ديگر تاسيسات يا ماشين‌هاي ديگر ادامه مي‌يابد.
نسبت به اشياء دست دوم مورد نصب تعهد بيمه‌گر در لحظه شروع آزمايش خاتمه مي‌يابد.
اعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي‌شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبي بيمه‌گر ممكن مي‌باشد.
شرايط عمومي
۱-    مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲-     جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه‌نامه جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه "هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه‌نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود , همه جاي بيمه‌نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳-     بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود كليه اقدامهاي لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه‌هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
۴-     الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر بعمل آيد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵-       درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف – بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
ت – كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه‌گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث) در مواردي كه خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود, مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير, خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد, بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
۶-    بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقدامهايي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷-     هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين, ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف, كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸-    اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه‌گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود, يا هرگاه بيمه‌گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت نمايد، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه‌گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمه‌نامه منتفي خواهد شد.
۹-     اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه, براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. 
بخش يك – خسارت مادي
بيمه‌گر با بيمه‌گذار توافق مي‌كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمه‌نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار خسارت فيزيكي غير قابل پيش‌بيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد, بيمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده, خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيش‌بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد كرد.
بيمه‌گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمه‌نامه مي‌باشد به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد. مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه‌اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
 استثنائات ويژه بخش يك
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه , فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است.
ب) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار, عدم اجراي قرارداد و از دست دادن آن.
پ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط ، مواد يا قطعات معيوب، اجراي غير صحيح كار، بجز خطاهايي كه در هنگام نصب صورت گيرد.
ت) خسارتهاي ناشي از فرسودگي , خوردگي, زنگ‌زدگي و قشر گرفتگي.
ث) از بين رفتن يا آسيب وارد به پرونده‌ها، نقشه‌ها، صورتحسابها، فاكتورها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسكناس، اوراق بهادار، چكها، لوازم بسته‌بندي مانند صندوق، جعبه و كارتن.
ج) اتلافي كه درهنگام صورت برداري موجودي كشف مي‌شود. 
مقرراتي كه نسبت به بخش يك اعمال مي‌شود:
شرط ۱ – مبالغ بيمه شده : به موجب اين بيمه‌نامه مبالغ مذكور در جدول مشخصات (بند ۱ تا ۴) نبايد كمتر از ارزش كامل هر يك از اقلام مورد بيمه درهنگام پايان عمليات نصب با منظور داشتن هزينه‌هاي حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينه‌هاي نصب باشد.
بيمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمت‌ها, براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه‌گر در بيمه‌نامه ملحوظ شود (بند ۶) .
اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي‌بايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمه‌گذار تحت اين بيمه‌نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغي كه مي‌بايست بيمه شود كاهش مي‌يابد.
اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه‌ها به طور جداگانه اعمال مي‌شود( ماده ۱۰ قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶).
 
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط (۱) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه‌نامه، خسارت به ترتيب زير جبران مي‌شود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمير ، هزينه تعميرات لازم براي اينكه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از اين مبلغ، بازيافتي هم اگر وجودداشته باشد کسر مي­شود.
ب) درصورت خسارت كلي, ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي. اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه‌گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمه‌گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مويد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمه‌گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود.
هزينه مربوط به تغييرات, اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه‌نامه نيست.
 
شرط ۳- گستره پوشش :
هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري، کار در شب، کار در هنگام تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که صريحاً مورد موافقت کتبي قبلي طرفين قرار گرفته شود.
 
شرط ۴ – اموال مجاور :
اتلاف يا آسيب وارد به اموال موجود در محل کار يا مجاورت آن متعلق به صاحبکار يا پيمانکار يا پيمانکاران و يا اموال تحت اختيار و مراقبت آنان تنها در صورتي مورد تامين است که درارتباط مستقيم با نصب يا ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يک باشد، مشروط براينکه خسارت در مدت اعتبار بيمه­نامه روي دهد و براي آن مبلغ جداگانه­اي در بند ۹ بخش يک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. اين تامين شامل ماشينهاي ساختماني، نصب و تجهيزات و وسايل کارگاهي نخواهد بود.
 بخش دو- مسئوليت درقبال اشخاص ثالث
بيمه‌گر خسارتهايي را كه بيمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن مي‌باشد ، حداكثر تا مبلغ مندرج دربخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه منجر به مرگ شود يا نشود) .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه‌اي در رابطه مستقيم با عمليات نصب ، ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يك در مدت اعتبار بيمه‌نامه در محل اجراي طرح يا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند ، بيمه‌گر مبالغ زير را نيز به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينه‌ها و مخارج دادرسي كه بيمه‌گذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينه‌ها و مخارجي كه بيمه‌گذار با رضايت كتبي بيمه­گر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمه‌گر تحت اين بخش بيمه‌نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
۱-       در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است .
۲-       هزينه‌هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمه‌شده يا قابل بيمه شدن بوده است .
۳-       مسئوليت‌هاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال متعلق يادر اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگر مرتبط با اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن دربخش يك بيمه‌نامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران موسسات و اشخاص مزبور.
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجاده‌هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه‌گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت وميزان آن محرز باشد. 
شرايط ويژه‌اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي‌شود: 
۱- هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه‌گذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمه‌گر معتبر نخواهد بود. بيمه‌گر چنانچه بخواهد مي‌تواند دفاع از بيمه‌گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه‌گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه‌گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
۲- درصورت وقوع حادثه مربوط به اين بخش ، بيمه‌گر مي‌تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلا" به اين عنوان پرداخت شده است ) و يا هر مبلغ نازل‌تري را كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنين پرداختي بيمه‌گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی