بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

ماده ۱- خطرهاي موضوع بيمه خسارتهاي بدني وارد به استفاده کنندگان استخر ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در محوطه استخر، مشروط برآنکه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد.
منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه تأمين و جبران هزينه هاي پزشکي و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه زيانديدگان موضوع بيمه است.
ماده ۲- استثنائات: خسارتهاي معلول عوامل زير ولو اين که بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
۱/۲- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و کارکنان و نمايندگان و شرکاي وي.
۲/۲- خسارات ناشي از عدم حضور ناجي غريق
۳/۲- درصورتيکه ناجيان غريق داراي کارت اجازه فعاليت از فدراسيون نجات غريق جمهوري اسلامي ايران نباشند و يا اعتبار سالانه آن تمديد نگرديده باشد.
۴/۲- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
۵/۲- محکوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار.
۶/۲- حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله ، نشست زمين ، طوفان و غيره .
ماده ۳- اشخاص زير از لحاظ اين بيمه نامه ثالث محسوب نمي شوند
۱/۳- بيمه گذار و کليه سهامداران و کارکنان بيمه گذار
۲/۳- همسر، اجداد، جدات، پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد بيمه گذار و هريک از سهامداران.
ماده ۴- وظايف بيمه گذار
۱/۴- بيمه گذار بايد پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تکميل و کليه اطلاعات موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۴- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير کمي و کيفي را در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را که در چگونگي ارتباط بيمه گذار با موضوع به وجود آيد ظرف ده روز بصورت کتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۴- بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را که هرکس صرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي نمايد به عمل آورد.
۴/۴- بيمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا و يا مطالبه عليه خود را که به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اينکه مطالبه کتبي و يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد بدون وقت در اولين زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز به استثناي تعطيلات رسمي از تاريخ اطلاع خود از از وقوع آن به اطلاع   بيمه گر برساند و نيز مکلف است متعاقباً کيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه کننده و يا اقامه کننده دعوي و عنواني که به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است مشخصات زيانديده يا شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا وهرگونه اطلاعات مشخصات و نکات ديگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکي را که در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع کمک نمايد.
۵/۴- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور کارشناسي همکاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۶/۴- کليه کارکنان و ناجيان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص مهارتهاي لازم باشند.
۷/۴- قبول هرگونه مسئوليت وسازش درمورد خسارتهاي بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت کتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينکه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد. درغيراينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۸/۴- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اين که از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد بي درنگ و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت بيمه گر ارسال دارد و درصورت تأخير مسئول جبران ضرر و زيانهايي که از طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
ماده ۵- تعهدات بيمه گر
۱/۵- درصورت وقوع حادثه ناشي از خطرات مورد بيمه، ميزان غرامت زيانديدگان با توافق     بيمه گر و زيانديدگان براساس مدارک مثبته خسارت تعيين مي گردد و در غير اينصورت موضوع پس از احراز مسئوليت و بموجب آراء مراجع قضائي حل و فصل خواهد شد.
تبصره ۱: درصورت فوت هر نفر کليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حکم يک ثالث زيانديده تلقي مي گردد.
۲/۵- حق سازش و حق تعقيب دعوي تا ميزان تعهد بيمه گر در کليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وکيل يا حق توکيل غير ولو کراراً مي نمايد که پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از کليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نمايد اقدامي به عمل آورد که به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۳/۵- بيمه گر مي تواند با پرداخت حداکثر مبلغي که طبق اين بيمه نامه براي هر حادثه متعهد است و با اين که اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هريک از مراحل قضايي متوقف و از خود سلب مسئوليت بنمايد و در آنصورت رهبري و کنترل مذاکرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۶- فسخ و بطلان بيمه نامه: اين بيمه نامه ممکن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي کتبي ۲۰ روزه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود:
از طرف بيمه گر:
۱- درصورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
۲- درصورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- درصورت کتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بيمه گذار: درصورتي که کيفيت تشديد خطر کاهش يافته و يا از بين برود و   بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: درصورت فسخ از طرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي که باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه درصورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۷- درصورتي که مسئوليت موضوع اين بيمه نامه توسط بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي که خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده ۸- خسارت فوت و نقص عضو موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،   بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد. در مورد هزينه هاي پزشکي درصورتيکه توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.
ماده ۹- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است که در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت کتبي باطلاع بيمه گر، نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.
ماده ۱۰- بيمه گر و بيمه گذار سعي خواهند کرد کليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را به طريق داوري حل وفصل کنند. در اين صورت هريک از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي مي کند. در صورتي که داوران مزبور به توافق نرسند يک نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي کنند. سرداور و داوران مبادرت به صدور حکم داوري مي نمايند درصورت عدم توافق در موارد داوري ، رسيدگي به کليه اختلافات مذکور در صلاحيت محاکم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۱- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات کتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري در آن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي با موافقتهايي که بين طرفين به عمل آمده مطابقت نکند بيمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغيير و يا تصحيح الحاقي را کتباً خواستار شود وگرنه اوراق مذکور قطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۲- مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال است که از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعاوي شروع مي شود.
ماده ۱۳- در مواردي که در اين بيمه نامه ذکر نشده است و طبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري کشور عمل خواهد شد.
موضوع قرارداد
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه .
ماده ۲- استثنائات‌:
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار .
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو .
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل .
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي .
۵- درصورتيكه آسانسور به موقع و توسط شركتهاي ذيصلاح تعمير و نگهداري نشوند.
۶- خسارات ناشي ازعواملي كه ازاختيار بيمه گذار خارج بوده است منجمله سيل– زلزله–حوادث طبيعي .
ماده ۳ - وظايف بيمه گذار :
۱/۳- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۳- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذارباموضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۳ – بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت
مي نمايد به عمل آورد.
۴/۳- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
۵/۳- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم را اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت براي بيمه گرارسال داردو در صورت تأخيرمسئول جبران ضرر و زيانهايي كه ازاين طريق به بيمه گرواردميشودخواهد بود.
۶/۳- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۷/۳- كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۸/۳- کليه ادوات و وسايل کار مورد استفاده مي بايستي مطمئن و طبق اصول فني و استانداردهاي متداول بين المللي باشد.
ماده ۴ – تعهدات بيمه گر
۱/۴ - درصورت وقوع حادثه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآوردكارشناس خود،شرايط خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
۲/۴- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به استفاده كنندگان از آسانسور موضوع اين بيمه قرارداد مي باشد.
۳/۴ - درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گرتعيين ميگردد. در صورتي كه            بيمه گذار يا زيانديده نسبت به نظرپزشك معتمد بيمه گرمعترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل ازپزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفرپزشك به انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه ويا معادل ريالي حداقل ديه رايج‌(هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي گردد.
۴/۴ – جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه ، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
۵/۴ – محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات  بيمه گر خارج است .
۶/۴ – قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۷/۴ – حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۸/۴ – بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۵- فسخ و بطلان بيمه نامه :
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :
از طرف بيمه گر :
۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين
۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴- بعد از پرداخت هر خسارت
ازطرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .
ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.
ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع 
بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.
ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي 
مي كند.درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه كار آفرين كه از اين پس بيمه گر ناميده ميشود و مسئول فني بيمارستان/ درمانگاه/ كلينيك كه مشخصات وي در جدول مشخصات بيمه نامه قيد و از اين پس بيمه گذار ناميده ميشود ، بمنظور پوشش مسئوليت بيمه گذار بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ وساير قوانين و مقررات جاري در كشور و بر اساس شرايط زير منعقد ميگردد.
ماده اول: موضوع قرارداد عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران ، اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان ، بدين معني كه اگر در جريان اجراي وظايفي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و تأييد گرديده حادثه اي رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران ويا اشخاص ثالث قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات اين قرارداد و قوانين ياد شده در فوق ملزم به جبران خسارات مذكور ميباشد.
تبصره: شرح وظايف مسئولين فني بيمارستانها / درمانگاهها و كلينيكها كه از طرف وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي تعيين گرديده جزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد.
 
ماده دوم : تعهدات بيمه گر
۲-۱-پرداخت خسارات ناشي از موضوع قرارداد به بيماران ، اشخاص ثالث و يا ساير ذوالحقوق آنان پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر، تا حدود مورد تعهد در ماده ۳.
۲-۲- در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار، پرداخت هزينه هاي دادرسي در حدود متعارف بشرط آنكه اين مبلغ از ۱۰% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نكند.
۳-۲- بيمه گر حق دارد با مدعي ضرر و زيان وارد مذاكره شود و در خصوص مبلغ خسارت با وي توافق نمايد.
۴-۲- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليتهاي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط بر اينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف ۳ سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
ماده سوم : حدود تعهدات بيمه گر در رابطه با فوت ، نقص عضو ، از كار افتادگي و ساير صدمات بدني هر نفر، در هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه در جدول مشخصات بيمه نامه قيد شده است.
 
ماده چهارم: تعهدات بيمه گذار
بيمه گذار موظف است:
۱-۴- هرگونه اطلاعات و مدارك در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد.
۲-۴- بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهائي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين ميباشد ، تعهدي در قبال مدعي بعهده گيرد و
 
يا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام قبلاً مورد موافقت بيمه گر قرار گرفته باشد.
۳-۴- ترتيبي اتخاذ نمايد تا بيمارستان داراي شرايط زير باشد
۱-۳-۴ كليه كاركنان بيمارستان متناسب با وظايف خود داراي تجربه و مهارت كه عرفاً لازم است باشند.
۲-۳-۴- در محل موضوع قرارداد (بيمارستان، درمانگاه،كلينيك) وسايل و تجهيزات ايمني ، فوريتي ( اورژانسي ) ، حفاظتي و اطفاي حريق را كه عرفاً لازم است تعبيه نموده و بطور صحيح مورد استفاده قرار دهند.
جز درموارد مندرج در قانون بيمه در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
۴-۴- وقوع هر گونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعا و مطالبات اشخاص ثالث عليه خود را كه به اين قرارداد مربوط شود بدون فوت وقت دراولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام نمايد و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي ، نام و نشاني مطالبه كننده و يـا اقامه كننده دعـوي وعنواني كـه بـه موجب آن مطالبه درخواست و يا   ا قامه دعوي شده است ، مشخصات زيانديده و نام ونشاني شهود احتمالي ، مبلغ و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه از آن آگاهي دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم نمايد . در غير اين صورت و بيمه گر حق خواهد داشت از پرداخت تمام يا بخشي از خسارات موضوع اين قرارداد خودداري نمايد.
 
ماده پنجم: استثنائات
خسارات معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
۱-۵- خسارات ناشي ازجنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل
۲-۵-خسارت ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديو اكتيو و يونيزه
۳-۵- خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي
۶-۵- خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان
۷-۵- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قرارداد هايي كه بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
۸-۵- مسئوليت ناشي از خساراتي كه به بيمارستان ( تأسيسات ، ساختمان، وسايل نقليه و . . . ) وارد ميشود.
۹-۵- مسئوليت ناشي از زيانهاي مالي يا از دست دادن در آمد بيمارستان
ماده ششم:نحوه پرداخت خسارت : در صورتي كه سازمان نظام پزشكي يا دادگاه ميزان خسارت ناشي از مسئوليت بيمه گذار را تعيين نمايد، مبلغ تعيين شده با اطلاع بيمه گذار مستقيماً به شخص زيانديده يا ذوي الحقوق وي پرداخت خواهد گرديد.
 
ماده هفتم:تغييرات قرارداد : هرگونه تغيير در اين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي صادره از طرف بيمه گر با توافقهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور، تغيير يا اصلاح آنرا كتباً خواستار شود، در غير اينصورت الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد.
 
ماده هشتم: فسخ و بطلان قرارداد: هر يك از طرفين ميتواند با اخطار يكماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد:
(۱-۸-) ازطرف بيمه گر:
۱-۱-۸- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار با پرداخت حق بيمه اضافي مربوط(ماده ۱۶ قانون بيمه)
۲-۱-۸- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه (ماده ۱۳ قانون بيمه).
۳-۱-۸- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
(۲-۸) از طرف بيمه گذار: در صورتيكه كيفيات مشدد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بيمه گر بايد حق بيمه مدتي را كه باقي مانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت دهد (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) ، درصورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار ، حق بيمه بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.
 
ماده نهم : مواد قرارداد بين : اين قرارداد در نه ماده و در ۵ نسخه تنظيم و امضاء و مبادله ميگردد و هر ۵ نسخه آن داراي اعتبار واحد و يكسان ميباشد.
موضوع قرارداد:
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه .
ماده ۲- استثنائات‌:
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار .
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو .
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل .
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي .
۵- درصورتيكه آسانسور به موقع و توسط شركتهاي ذيصلاح تعمير و نگهداري نشوند.
۶- خسارات ناشي ازعواملي كه ازاختيار بيمه گذار خارج بوده است منجمله سيل– زلزله–حوادث طبيعي .
ماده ۳ - وظايف بيمه گذار :
۱/۳- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۳- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذارباموضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۳ – بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت
مي نمايد به عمل آورد.
۴/۳- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
۵/۳- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم را اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت براي بيمه گرارسال داردو در صورت تأخيرمسئول جبران ضرر و زيانهايي كه ازاين طريق به بيمه گرواردميشودخواهد بود.
۶/۳- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۷/۳- كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۸/۳- کليه ادوات و وسايل کار مورد استفاده مي بايستي مطمئن و طبق اصول فني و استانداردهاي متداول بين المللي باشد.
ماده ۴ – تعهدات بيمه گر
۱/۴ - درصورت وقوع حادثه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآوردكارشناس خود،شرايط خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
۲/۴- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به استفاده كنندگان از آسانسور موضوع اين بيمه قرارداد مي باشد.
۳/۴ - درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گرتعيين ميگردد. در صورتي كه            بيمه گذار يا زيانديده نسبت به نظرپزشك معتمد بيمه گرمعترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل ازپزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفرپزشك به انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه ويا معادل ريالي حداقل ديه رايج‌(هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي گردد.
۴/۴ – جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه ، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
۵/۴ – محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات  بيمه گر خارج است .
۶/۴ – قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۷/۴ – حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۸/۴ – بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۵- فسخ و بطلان بيمه نامه :
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :
از طرف بيمه گر :
۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين
۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴- بعد از پرداخت هر خسارت
ازطرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .
ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.
ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع 
بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.
ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي 
مي كند.درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
ماده ۱- موضوع قرارداد:
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه .
- خطرهاي موضوع بيمه خسارتهاي بدني وارد به كودكان ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در محوطه مهدكودك، مشروط برآنکه مسئوليت بيمه گذار طبق راي مراجع ذيصلاح قضايي براي   بيمه گر محرز باشد .
- منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه تأمين و جبران هزينه هاي پزشکي و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه زيانديدگان موضوع بيمه است.
ماده ۲- استثنائات‌:
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل .
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي
۵- حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله ، نشست ساختمان ، طوفان و غيره .
۶- خسارات وارده به بيمه گذار، كليه سهامداران و مربيان و كاركنان بيمه گذار .
۷- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
ماده ۳ - وظايف بيمه گذار :
۱/۳- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۳- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذارباموضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۳ – بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت
مي نمايد به عمل آورد.
۴/۳- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
۵/۳- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم را اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت براي بيمه گرارسال داردو در صورت تأخيرمسئول جبران ضرر و زيانهايي كه ازاين طريق به بيمه گرواردميشودخواهد بود.
۶/۳- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۷/۳- كليه كاركنان و مربيان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
ماده ۴ – تعهدات بيمه گر
۱/۴ - درصورت وقوع حادثه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس راي مراجع ذيصلاح قضايي ،شرايط خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
۲/۴- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به كودكان موضوع اين بيمه نامه مي باشد.
۳/۴ - درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گرتعيين ميگردد. در صورتي كه             بيمه گذار با زيانديده نسبت به نظرپزشك معتمد بيمه گرمعترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل از پزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفرپزشك به انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه ويا معادل ريالي حداقل ديه رايج‌(هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي گردد.
۴/۴ – جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه ، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
* تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
۵/۴ – محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات  بيمه گر خارج است .
۶/۴ – قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۷/۴ – حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۸/۴ – بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۵- فسخ و بطلان بيمه نامه :
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :
از طرف بيمه گر :
۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين
۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴- بعد از پرداخت هر خسارت
ازطرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
*تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .
ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.
ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع 
بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.
ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي 
مي كند.درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
۱- موضوع قرارداد:
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه .
ماده ۲- استثنائات‌:
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار .
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو .
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل .
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي .
۵- درصورتيكه آسانسور به موقع و توسط شركتهاي ذيصلاح تعمير و نگهداري نشوند.
۶- خسارات ناشي ازعواملي كه ازاختيار بيمه گذار خارج بوده است منجمله سيل– زلزله–حوادث طبيعي .
ماده ۳ - وظايف بيمه گذار :
۱/۳- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۳- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذارباموضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۳ – بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت
مي نمايد به عمل آورد.
۴/۳- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
۵/۳- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم را اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت براي بيمه گرارسال داردو در صورت تأخيرمسئول جبران ضرر و زيانهايي كه ازاين طريق به بيمه گرواردميشودخواهد بود.
۶/۳- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۷/۳- كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۸/۳- کليه ادوات و وسايل کار مورد استفاده مي بايستي مطمئن و طبق اصول فني و استانداردهاي متداول بين المللي باشد.
ماده ۴ – تعهدات بيمه گر
۱/۴ - درصورت وقوع حادثه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآوردكارشناس خود،شرايط خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
۲/۴- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به استفاده كنندگان از آسانسور موضوع اين بيمه قرارداد مي باشد.
۳/۴ - درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گرتعيين ميگردد. در صورتي كه            بيمه گذار يا زيانديده نسبت به نظرپزشك معتمد بيمه گرمعترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل ازپزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفرپزشك به انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه ويا معادل ريالي حداقل ديه رايج‌(هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي گردد.
۴/۴ – جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه ، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
۵/۴ – محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات  بيمه گر خارج است .
۶/۴ – قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۷/۴ – حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۸/۴ – بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۵- فسخ و بطلان بيمه نامه :
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :
از طرف بيمه گر :
۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين
۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴- بعد از پرداخت هر خسارت
ازطرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .
ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.
ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع 
بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.
ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي 
مي كند.درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
براساس پيشنهاد بيمه گذار، پرسشنامه تكميلي و ضمائم مربوط به آن، شركت سهامي بيمه كارآفرين كه بعد از اين بيمه گر ناميده ميشود، در ازاء دريافت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات، مسئوليت بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث در مقابل صدمات جسماني و جاني و مالي را با توجه به اسثتنائات، مقررات و شرايط مندرج در قراردادبيمه والحاقيه هاي مربوطه وعرف بيمه درايران جبران خواهد كرد.
ماده اول : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار (دارنده جرثقيل) در قبال اشخاص ثالث بدين معني كه بيمه گر متعهد ميشود درازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار، مسئوليت بيمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جسماني و جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث در محدوده مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه پس از محرز شدن مسئوليت وي توسط بيمه نمايد و از جبران خسارت بر آيد .
ماده دوم : تعهدات بيمه گر
الف) ميزان تعهدات بيمه گر در طول مدت قرارداد در مقابل اشخاص ثالث طبق مندرجات جدول مشخصات ميباشد.
ب) درصورتيكه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري موردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده به مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد.
ماده سوم :‌ استثنائات
در موارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
۱) عوامل مستقيم يا غيرمستقيم جنگ داخلي و خارجي (اعم از اينكه جنگ اعلان شده يا نشده باشد)، تهاجم، عمليات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، كودتا، حكومت نظامي، محاصره، تصرف و يا اقدامات احتياطي دولت و يا هر مقام مملكتي ديگر، مشاركت شخص و يا اشخاص در مناقشات كارگاهي و يا اعتراضات خصمانه توسط شخص و يا اشخاص در رابطه با تشكيلات سياسي
۲) عوامل مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشكيلات و يا جماعت و گروه بمنظور براندازي دولت قانوني و يا عمليات تروريستي و مشابع
۳) خساراتي كه طبق قانون تحت پوشش شخص ثالث اجباري وسايل نقليه موتوري داراي شماره شهرباني قرار ميگيرد.
۴) خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي
۵) عمد بيمه گذار در تحقق خطر
۶) نزاع و زد و خورد
۷) خسارتهائيكه منشاء آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل : لغزش، رانش زمين، آتش سوزي، سيل مگر اينكه عمل بيمه گذار عامل ايحاد و يا تشديد كننده خطر باشد و قانوناً مسئول شناخته شود.
۸) خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرايم آن
۹) صدمات جسماني يا بيماري وارد به كاركنان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر موسسه ديگري كه در طرح انجام كار مورد بيمه دخالت دارد و همچنين اعضاء خانواده آنها .
۱۰) خسارتهاي وارده به اموال متعلق به پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر موسسه ديگري كه در انجام كار دخالت دارند يا كاركنان يا كارگران اين اشخاص و موسسات، همچنين خسارت وارد به اموالي كه در اختيار يا در امانت يا تحت مراقبت آنان باشد.
ماده چهارم : وظايف بيمه گذار
الف) جلوگيري از وقوع حوادث
بيمه گذارموظف است بمنظورپيشگيري ازوقوع حوادث اقدامات احتياطي لازم را بعمل آورد
ب) مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي
هرگاه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي با موافقتهائي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نداشته باشد، بيمه گذار موظف است ظرف مدت پانزده روز مراتب تغيير و تصحيح آنها را كتباً تقاضا نمايد . در غير اينصورت اوراق مذكور در فوق قبول شده تلقي خواهد شد.
 ج) توافق بيمه گذار با اشخاص زيان ديده : بيمه گذار نميبايستي بدون موافقت كتبي        بيمه گر هيچگونه توافقي با شخص يا اشخاص زيان ديده بعمل آورد و اينگونه توافقها بدون اخذنظرموافق بيمه گر، موجب سلب مسئوليت بيمه گر در مورد تعهدات خود ميگردد.
د) پرداخت حق بيمه
بيمه گذار موظف است حق بيمه متعلقه را در شروع قرارداد و حق بيمه الحاقيه هاي صادره را در تاريخ صدور الحاقيه پرداخت نمايد.
هـ) اعلام خسارت و همكاري با بيمه گر
بيمه گذار موظف است به محض دريافت هرنوع اطلاع از مواردي كه حاكي از ادعاي غرامت بر عليه او مراتب را حداكثر ظرف مدت ۵ روز به بيمه گر اعلام نمايد و پس از آن نيز ضمن همكاري با بيمه گر اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار بيمه گر قرار دهد.
ماده پنجم : وظايف بيمه گر
بيمه گر موظف است در صورت وقوع حادثه پس از انجام بررسيها و تكميل مدارك مربوطه تعهدات خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه انجام دهد.
ماده ششم : پرداخت خسارت
الف) خسارت جاني (غرامت ناشي از فوت و نقص عضو) براساس راي مراجع قضايي حداكثر تا ميزان مندرج در جدول مشخصات قرارداد، پرداخت ميگردد.
تبصره ۱: در صورت فوت اشخاص ثالث، غرامت تعيين شده از سوي مراجع قضايي‌(ديه) به وراث قانوني متوفي پرداخت ميگردد.
تبصره ۲ : در صورت عدم مراجعه زيانديده به مراجع قضايي بيمه گر موافقت مينمايد غرامت ناشي از نقص عضو دائم زيانديده را پس از تائيد پزشك معتمد و كارشناس بيمه گر و در حدود غرامت تعيين شده از سوي مراجع قضايي‌(ديه) حداكثر تا ميزان مندرج در جدول مشخصات جبران نمايد.
ب) حداكثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامتهاي تحت پوشش اين بيمه نامه در هر حادثه براي هر نفر بر مبناي ارزان ترين نوع ديه از انواع مجري مذكور درقانون ديات ميباشد كه با توجه به ميزان ديه تعيين شده توسط مراجع قضايي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ج) در صورت وقوع حادثه منجر به جرح به اشخاص ثالث (در صورت احراز مسئوليت          بيمه گذار) هزينه هاي پزشكي زيانديده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكي و يا تائيد پزشك معتمد و كارشناس بيمه گر حداكثر تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه براي هر نفر (پس از كسر فرانشيز) پرداخت ميگردد.
د) خسارات مالي براساس نظريه كارشناس بيمه گر مبني برا احراز مسئوليت بيمه گذار در وقوع خسارات وارده تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه و پس از كسر فرانشيز قابل پرداخت خواهد بود.
هـ) در هر صورت مبلغ خسارت با نظر اداره خسارت بيمه هاي مسئوليت در وجه زيانديده و يابيمه گذار قابل پرداخت ميباشد.
ماده هفتم : شرايط فسخ
هر يك از طرفين ميتوانند بادرخواست كتبي يكماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. در صورت فسخ بيمه نامه از جانب بيمه گذار حق بيمه مدت باقيمانده براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بيمه گر حق بيمه مدت باقيمانده بصورت روزشمار محاسبه خواهد گرديد.
ماده هشتم : چگونگي رفع اختلافات
هرگونه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه بصورت مسالمت آميز و يا توسط راي مراجع صلاحيتدار قضائي حل و فصل خواهد شد.
ماده نهم : موارد پيش بيني نشده
نسبت به موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد، براساس قوانين، مقررات و عرف بيمه درايران رفتار خواهد شد.
ماده دهم : مواد قرارداد
اين قرارداد در ده ماده و دو تبصره در دو نسخه كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخورداد ميباشد تنظيم، امضاء و مبادله گرديد.

karafarin-logoicon بيمه نامه ثالث

فرم پیشنهاد 

 

icon بيمه نامه بدنه

فرم پیشنهاد

شرايط عمومي

 

icon بيمه نامه باربري داخلي

فرم پیشنهاد

شرايط عمومي

 

icon کلوز هاي باربري(لاتين)

کلوز A 

کلوز B

کلوز C

 

icon بيمه نامه باربري وارداتي و صادراتي

فرم پیشنهاد

شرايط عمومي

 

icon بيمه نامه مسافرتي

فرم پیشنهاد

شرايط عمومي (فارسی)

شرایط عمومی (انگلیسی)

 

icon بيمه نامه عمر مانده بدهکار انفرادي

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه عمر انفرادي به شرط فوت

فرم پیشنهاد

 

 icon بيمه نامه عمر زماني انفرادي

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان ساختماني

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان خدماتي

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختمان

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه تمام خطر پيمانکاران

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاران

فرم پرسشنامه و پیشنهاد

 

icon بيمه نامه تمام خطر نصب

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه آتش سوزي

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه حوادث اشخاص

شرایط عمومی

 

icon بيمه جامع منازل مسکوني(طرح تدبير کارآفرين)

پيشنهاد بيمه جامع منازل مسکوني(طرح تدبير کارآفرين)

شرايط عمومي بيمه حوادث خانواده(طرح تدبير کارآفرين)

 شرايط عمومي بيمه مسئوليت آتش سوزي(طرح تدبير کارآفرين)

 شرايط عمومي بيمه آتش سوزي(طرح تدبير کارآفرين)

 

icon بيمه نامه حوادث خانواده

فرم پیشنهاد

 

icon بيمه نامه حوادث انفرادي

فرم پیشنهاد

Page 3 of 4

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های مسئولیت عمومی بیمه کارآفرین