بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

ماده اول : خطرهاي موضوع بيمه :
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه مشروط برآنكه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد .
ماده دوم : بيمه گذار : علاوه بر موارد مذكور در بيمه نامه، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هربخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهده دار باشند بيمه گذار تلقي مي شوند.
ماده سوم : استثنائات : خسارت هاي معمول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
۱-۳ – خسارات ناشي از عمد و تقلب و تباني بيمه گذار و يا كاركنان و نمايندگان و شركاي وي .
۲-۳ – فقدان و يا خسارت وارد به اموال داخل اتومبيل .
۳-۳ – خسارت مالي ناشي از تصادم اتومبيل در داخل پاركينگ به هر نحو كه باشد .
۴-۳- خسارت هاي وارد به بيمه گذار،شركاء و مجريان، ناظرين، مشاورين، كاركنان بيمه گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار.
۵-۳- خسارت هاي ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
۶-۳- خسارت هاي ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي .
۷-۳- خسارت مالي ناشي از شكست شيشه ، برخورد مواد شيميايي ، و سقوط اجسام و برروي خودرو .
ماده چهارم : وظايف بيمه گذار :
۱-۴ – پاركينگ مذكور را مجهز به وسايل و علايم ايمني و حفاظتي و سيستم آتش نشاني مناسب نمايد .
۲-۴ – پاركينگ مربوطه بايستي دراي سيستم روشنايي مناسب باشد .
۳-۴- براي تشخيص و چگونگي وقوع خسارت و برآورد ميزان آن از جمله در تنظيم و امضا صورت صورت جلسه اي متضمن مسئول حادثه ، مشخصات زيانديده ، نحوه وقوع حادثه و ميزان خسارت با نمايندگان بيمه گر همكاري كند .
۴-۴- بيمه گذار موظف است بمحض دريافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله وحداكثر ظرف مدت ۵ روز كتباً به بيمه گر اعلام نمايد و همكاري لازم را جهت كارشناسي از محل خسارت ديده بعمل آورد.
۵-۴- بيمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت ضمن جلوگيري از توسعه آن، بدون اجازه بيمه گر تغييراتي كه تعيين علت حادثه و يا ارزيابي خسارت را دچاراشكال نمايد در مورد خسارت ديده ندهد، مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل ميزان خسارت باشد.
۶-۴- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي كه در وضعيت خطر يا در حرفه وي حاصل شود يا تغييراتي در چگونگي ارتباط او با موضوع بيمه بوجود آيد، مراتب را فوراً وحداكثر ظرف مدت ۱۰ روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گربرساند .
۷-۴- بيمه گذار موظف است اقدام هاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي نمايد بعمل آورد.
۸-۴- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارت هاي مالي ازطرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر، تعهدي براي بيمه گر ايجاد نمي كند مگراينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد در غير اينصورت
بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۹-۴- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هردعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد
بي درنگ و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت بيمه گر ارسال داردودرصورت تأخير مسئول جبران ضرر و يا زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
۱۰-۴- كليه كاركنان بيمه كذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۱۱-۴- در صورتيكه در ارتباط با وقوع خطراتي كه تحت پوشش اين بيمه نامه است شخص ثالث مسئول باشد بيمه گذار متعهد است اقدامات لازم براي حفظ حقوق بيمه كارآفرين عليه مسئول را انجام دهد و در زمينه وصول خسارت از نامبرده با بيمه كارآفرين همكاري نمايد.
ماده پنجم : تعهدات بيمه گر :
۱-۵- ميزان خسارت هاي وارد به اشخاص ثالث براساس نظر كارشناس بيمه گر و مدارك مثبته تعيين خواهد گرديد. درصورتي كه مبلغ خسارت تعيين شده مورد موافقت شخص ثالث زيان ديده نباشد موضوع ازطريق كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل خواهد گرديد.
۲-۵- خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گر به شخص ثالث زيان ديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص ثالث بري الذمه مي گردد.
۳-۵- حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۴-۵ - بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ششم : فسخ و بطلان بيمه نامه : اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي كتبي ۲۰ روزه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود.
ازطرف بيمه گر :
۱-۶- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيد هاي معين .
۲-۶- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه .
۳-۶- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴-۶- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
از طرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا ازبين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود .
تبصره : درصورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي مورد مندرج در قانون بيمه) درصورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده هفتم : درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده هشتم : هرگونه تغييري در اين بيمه نامه بموجب برگهاي الحاقيه صادره ازطرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد برگهاي الحاقي با توافقي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور الحاقي، تغيير و يا اصلاح آن را كتباً خواستار شود. وگرنه اوراق مذكور جزءلاينفك اين بيمه نامه تلقي خواهد شد.
ماده نهم : نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
درصورت تغييرنشاني و اقامتگاه بيمه گذار وعدم اعلام آن به بيمه گر نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته   مي شود.
ماده دهم : مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه ۲ سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده يازدهم : مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.

خسارات مسئوليت که با تاخير به بيمه گر اعلام مي شود به روش ذيل محاسبه و پرداخت مي شوند :

روش محاسبه :

باتوجه به اعلام خسارت با تاخير توسط بيمه گذار درصدي از خسارت خالص (بعد از کسر کسورات و فرانشيز و غيره) بشرح جدول ذيل بر عهده بيمه گذار مي باشد :

 

تاخير از ۹۰ تا ۱۸۰ روز تاخير از ۳۱ تا ۹۰ روز تاخير از ۱۶ تا ۳۱ روز تاخير از يک تا ۱۵ روز
۲۰ درصد ۱۵ درصد ۱۰ درصد ۵ درصد

 

 

 

 توضيحات ضروري :

       تاخير در اعلام خسارت تاثيري در افزايش مبلغ خسارت نداشته باشد .

       تاخير اعلام خسارت مي بايست از طرف بيمه گذار و يا زيان ديده باشد .

       پرونده خسارت مي بايست از نظر مدارک و مستندات تکميل باشد .

۱- موضوع قرارداد:
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه .
ماده ۲- استثنائات‌:
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار .
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو .
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل .
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي .
۵- درصورتيكه آسانسور به موقع و توسط شركتهاي ذيصلاح تعمير و نگهداري نشوند.
۶- خسارات ناشي ازعواملي كه ازاختيار بيمه گذار خارج بوده است منجمله سيل– زلزله–حوادث طبيعي .
ماده ۳ - وظايف بيمه گذار :
۱/۳- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۳- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذارباموضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۳ – بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت
مي نمايد به عمل آورد.
۴/۳- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
۵/۳- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم را اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت براي بيمه گرارسال داردو در صورت تأخيرمسئول جبران ضرر و زيانهايي كه ازاين طريق به بيمه گرواردميشودخواهد بود.
۶/۳- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۷/۳- كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۸/۳- کليه ادوات و وسايل کار مورد استفاده مي بايستي مطمئن و طبق اصول فني و استانداردهاي متداول بين المللي باشد.
ماده ۴ – تعهدات بيمه گر
۱/۴ - درصورت وقوع حادثه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآوردكارشناس خود،شرايط خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
۲/۴- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به استفاده كنندگان از آسانسور موضوع اين بيمه قرارداد مي باشد.
۳/۴ - درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گرتعيين ميگردد. در صورتي كه            بيمه گذار يا زيانديده نسبت به نظرپزشك معتمد بيمه گرمعترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل ازپزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفرپزشك به انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه ويا معادل ريالي حداقل ديه رايج‌(هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي گردد.
۴/۴ – جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه ، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
۵/۴ – محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات  بيمه گر خارج است .
۶/۴ – قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۷/۴ – حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۸/۴ – بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۵- فسخ و بطلان بيمه نامه :
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :
از طرف بيمه گر :
۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين
۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴- بعد از پرداخت هر خسارت
ازطرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .
ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.
ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع 
بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.
ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي 
مي كند.درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ و پيشنهاد كتبي بيمه گزار كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد تنظيم گرديده است:
ماده ۱- خطرات موضوع بيمه : مسئوليت مدني بيمه گزار ناشي از وقوع آتش سوزي و انفجار در قبال اشخاص ثالث به لحاظ خسارات جاني و مالي بيمه مي باشد.
 
ماده ۲- استثنائات: غرامات و خسارات زير از شمول تعهدات بيمه گر مستثني است:
۱/۲- خسارات اموال متعلق به اشخاص ثالث موجود در محل مورد بيمه مگر آنكه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
۲/۲- غرامات جاني بيمه گزار و كليه سهامداران، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد،اولاد اولاد وي و هريك از سهامداران در محل مورد بيمه.
۳/۲- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و كاركنان و نمايندگان و شركاي وي.
۴/۲- خسارات وارد به مسكوكات، پول، اوراق بهادار، جواهرات و سنگهاي قيمتي و نسخ خطي و نقشه ها.
۵/۲- غرامات و خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديواكتيو.
۶/۲- غرامات و خسارات ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل.
۷/۲- جرائم حقوقي و كيفري و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گزار.
۸/۲- غرامات و خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهائي كه بيمه گزار با ديگران منعقد نموده است.
 
ماده ۳- اشخاص ثالث: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير از موارد مندرج در ماده ۲/۲ .
 
ماده ۴- تعهدات بيمه گزار:
۱/۴- بيمه گزار موظف است به محض دريافت هرنوع اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كتباً به بيمه گر اعلام نمايد.
۲/۴- بيمه گزار موظف است در طول مدت قرارداد هرگونه تغيير كمي و كيفي كه در وضعيت خطر حاصل شود و همچنين اگر شغل و حرفه   بيمه گزار تغيير كند مراتب را فوراً و حداكثر ظرف مدت ده روز به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۴- بيمه گزار موظف است درصورت وقوع حادثه براي جلوگيري از توسعه خسارت كليه اقدامات لازم را به عمل آورد ولي بدون اجازه بيمه گر حق انجام تغييراتي در موارد خسارت ديده را كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد ندارد مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.
۴/۴- بيمه گزار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با كارشناس بيمه گر به عمل آورد.
 
ماده ۵- تعهدات بيمه گر:
۱/۵- ميزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظركارشناس بيمه گر و مدارك مثبته تعيين خواهد گرديد.
۲/۵- منظور از جبران خسارات جاني مذكور در متن بيمه نامه، تأمين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرحهاي حاصل از حوادث مشمول بيمه نامه و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي اشخاص ثالث بميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه است.
تبصره۱- ميزان غرامت نقص عضو با توجه به جدول بيمه هاي اشخاص محاسبه مي گردد.
 
تبصره ۲ : در صورتيكه زيانديدگان از خدمات سازمان تأمين اجتماعي و يا ساير بيمه هاي دولتي استفاده نمايند تعهد بيمه گر مازاد غرامت يا هزينه هاي پزشكي تا ميزان تعهدات مندرج در جدول مشخصات خواهد بود .
۳/۵ – منظور از جبران خسارات مالي عبارتست از :
۱/۳/۵- تامين و جبران زيانهاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشيا تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع بيمه نامه وارد مي شود .
۲/۳/۵- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت گيرد مشروط بر آنكه اين هزينه ها از ۲۰% مبلغ خسارت قابل پرداخت تجاوز ننمايد.
 
ماده ۶ – پرداخت خسارت : خسارت موضوع اين قرارداد با اطلاع بيمه گزار مستقيماً از طرف بيمه گر به زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت بيمه گر در قبال بيمه گزار و اشخاص ثالث بري الذمه مي گردد.
 
ماده ۷- مدت بيمه نامه در شرايط خصوصي قيد مي گردد در هر حال وجود پوشش بيمه اي و همچنين آثار مترتب برآن از ظهر روز بعد از پرداخت حق بيمه است مگر آنکه تاريخ ديگري در بيمه نامه قيد شده باشد.
 
ماده ۸ - بيمه مضاعف : در صورتيكه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري مورد تأمين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده به مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد .
 
ماده ۹ – تقبل تعهد : بيمه گزار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهايي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين مي باشد تعهدي در قبال مدعي به عهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد .
 
ماده ۱۰ – فسخ قرارداد : هريك از طرفين مي تواند با اعلام كتبي به طرف ديگر و امهال به مدت يكماه اين قرارداد را فسخ نمايند .
 
تبصره : در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گزار حق بيمه برگشتي بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بيمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
 
ماده ۱۱ – تغييرات قرارداد : هرگونه تغييري در قرارداد با توافق طرفين و به موجب برگهاي الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود . هر گاه مفاد برگه هاي الحاقي با موافقت هايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گزار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور هر يك تغيير يا تصحيح آنها را كتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذكور جز لاينفك اين بيمه نامه تلقي خواهد شد.
 
ماده ۱۲ – مرور زمان مربوط به اين قرارداد دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشا دعوي شروع مي شود.
 
ماده ۱۳ – داوري : طرفين قرارداد سعي خواهند كرد كه كليه اختلافات ناشي از اين قرداد را به طرق داوري حل و فصل كنند.
 
ماده ۱۴ – موارد پيش بيني نشده : در موارديكه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري مملكت عمل خواهد شد.
 
ماده ۱۵ – نسخ قرارداد : اين قرارداد شامل دو بخش و در دو نسخه صادر مي گردد كه هر دو نسخه آن از اعتبار يكسان برخوردار است.  
                                                                     
Page 4 of 4

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های مسئولیت عمومی بیمه کارآفرین