بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه كارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را به شرح زير جبران مي‌نمايد :
 
استثنائات عمومي
بيمه‌گر اتلاف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه يکي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)،جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما در مقابله با اعتصاب كارگران، جنبش‌هاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوءنيت كه با نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد. توطئه، توقيف، ضبط و مصادره، تخريب، يا زيان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب ) واكنشهاي هسته‌اي، تشعشعات اتمي يا آلودگي‌هاي راديواكتيو
ج ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.
د ) توقف کار به طور کلي يا جزئي
 
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه­نامه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه­نامه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
مدت بيمه
مسئوليت بيمه‌گر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل عمليات ، تخليه شد آغاز مي‌شود  .
مسئوليت بيمه­گر براي قسمتهايي از کار قرارداد مورد بيمه که تحويل شده يا به بهره­برداري رسيده است پايان يافته تلقي مي­شود.
اعتبار بيمه­نامه حداکثر در تاريخي که در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي­شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و کتبي بيمه­گر ممکن مي­باشد .
 
شرايط عمومي
۱- مسئوليت بيمه‌گر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد ،انجام داده باشد.
۲- جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه‌نامه جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب شده و اصطلاح" اين بيمه‌نامه "هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه‌نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود، همه جاي بيمه‌نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از زيان يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود کليه اقدامهاي لازم را به عمل آورد و توصيه­هاي معقول بيمه­گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه­هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴- الف ) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب ) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل آيد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
 
۵- درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف ) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي، كليه اقدام­هايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
ت ) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه‌گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث ) در موردي كه خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود، مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موراد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
۶- بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقدامهايي را كه به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه‌گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود  يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷- در هنگام هرگونه اختلاف در مورد مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸- اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توأم با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت تأييد ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه‌گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود، يا هرگاه بيمه‌گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه‌گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمه‌نامه منتفي خواهد شد.
۹- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث ، بيمه­نامه ديگري نيز وجود داشته باشد ، بيمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود .
 
بخش يك – خسارت مالي
بيمه‌گر با بيمه‌گذار توافق مي‌كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمه‌نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار اتلاف يا خسارت فيزيكي غير قابل پيش‌بيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد، بيمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده، خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيش‌بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.
بيمه‌گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمه‌نامه مي‌باشد به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد، مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه‌اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ويژه بخش يك
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه ، فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است.
ب ) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار، عدم اجراي قرارداد يا از دست دادن آن.
پ ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط .
ت ) هزينه­هاي تعويض ، تعمير يا رفع نواقص کار يا مصالح ساختماني ، اين استثناء محدود به مصالح معيوب يا انجام کار غير اصولي خواهد بود و شامل آسيب يا اتلاف به مواردي که به طور صحيح اجراء شده و در نتيجه حوادث ناشي از چنين مصالح معيوب يا کار غير اصولي باشد نخواهد شد .
ث ) فرسودگي ، خوردگي، فساد در اثر مواد شيميايي ، زنگ­زدگي و همچنين خرابي معلول عدم استعمال و شرايط عادي جوي .
ج ) شکستگي مکانيکي يا الکتريکي و همچنين اختلال در کار تاسيسات و ماشين­آلات و تجهيزات کارگاه .
چ)اتلاف يا آسيب وارد به وسايل نقليه مجاز براي عبور و مرور در جاده­هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي .
ح ) از بين رفتن يا آسيب وارد به پرونده­ها ، نقشه­ها ، صورتحسابها ، فاکتورها ، پولهاي رايج ، تمبرها ، اسناد ، برات و سفته ، اسکناس ، اوراق بهادار و چکها .
خ ) اتلاف يا خسارتهايي که در هنگام صورت­برداري موجودي کشف مي­شود .
 مقرراتي که نسبت به بخش يک اعمال مي­شود
شرط ۱ – مبالغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه‌نامه مبالغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايد کمتر از مبالغ زير باشد :
در مورد بندهاي ۱ و ۲ ارزش کامل عمليات ساختماني و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها ، هزينه­هاي حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکي و همچنين مصالح يا موادي که از طرف صاحبکار تهيه شده است.
در مورد بند ۴ ارزش تعويض ابزار ، تجهيزات و لوازم ساختماني يا نصب ، (منظور هزينه تعويض اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و همان ظرفيت مي­باشد ) .
بيمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمت‌ها، براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه‌گر در بيمه‌نامه ملحوظ شود. (بند ۳) .
اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي‌بايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمه‌گذار تحت اين بيمه‌نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغي كه مي‌بايست بيمه شود كاهش مي‌يابد.
اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه‌ها به طور جداگانه اعمال مي‌شود. ( ماده ۱۰ قانون بيمه ) .
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط (۱) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه‌نامه، خسارت به ترتيب زير جبران مي‌شود:
الف ) در مورد خسارت قابل تعمير ، هزينه تعميرات لازم براي اين كه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از اين مبلغ ، بازيافتي هم اگر وجود داشته باشد کسر مي­شود .
ب ) درصورت خسارت كلي، ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي . اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه‌گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمه‌گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مؤيد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود ، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمه‌گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي ، جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود. هزينه مربوط به تغييرات،اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه­نامه نيست .
شرط ۳- گستره پوشش :
هزينه­هاي اضافي براي اضافه­کاري ، کار در شب ،کار در هنگام تعطيلات رسمي ، حمل و نقل سريع و هزينه حمل هوائي تنها در صورتي مشمول بيمه خواهد بود که صريحا" مورد موافقت کتبي قبلي طرفين قرار گرفته باشد .
 
بخش دو- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث
 
بيمه‌گر خسارتهايي را كه بيمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن مي‌باشد .حداكثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف)صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه به مرگ منجر شود يا نشود) .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه‌اي در رابطه مستقيم با عمليات ساختماني يا نصب اقلام بيمه شده در بخش يک در مدت اعتبار بيمه­نامه و در محل اجراي طرح يا مجاور آن باشد .
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند ، بيمه‌گر مبالغ زير را نيز به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينه‌ها و مخارج دادرسي كه بيمه‌گذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينه‌ها ومخارجي كه بيمه‌گذار با رضايت كتبي بيمه­گر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمه‌گر تحت اين بخش بيمه‌نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
 
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
۱- در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است .
۲- هزينه‌هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمه‌شده يا قابل بيمه شدن بوده است .
۳- خسارت وارد به اموال يا زمين يا ساختمان در نتيجه تکان خوردن يا جابه­جا کردن يا تضعيف تکيه­گاه و همچنين خسارتهاي وارد به اموال يا صدمات جسماني به اشخاص که به وسيله يا درنتيجه هريک از اين حوادث وارد آمده باشد . (مگر اين که از طريق الحاقي توافق خاصي به عمل آمده باشد ) .
۴-       مسئوليت‌هاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .
 
ب) زيان يا آسيب وارد به اموال متعلق يا در اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگر مربوط به اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن در بخش يك بيمه‌نامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران مؤسسات و اشخاص مذکور .
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجاده‌هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه‌گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت و ميزان آن محرز باشد.
 
شرايط ويژه‌اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي‌شود:
۱- هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده ، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه‌گذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمه‌گر معتبر نخواهد بود، بيمه‌گر چنانچه بخواهد مي‌تواند دفاع از بيمه‌گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه‌گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه‌گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
۲- درصورت وقوع حادثه بيمه­گر مي­تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلا" با اين عنوان پرداخت شده است ) يا هر مبلغ نازلتري كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد و متعاقب چنين پرداختي بيمه‌گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.

براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه كارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را به شرح زير جبران مي‌نمايد :

استثنائات عمومي
بيمه‌گر اتلاف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه يکي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)،جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما در مقابله با اعتصاب كارگران، جنبش‌هاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوءنيت كه با نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد. توطئه، توقيف، ضبط و مصادره، تخريب، يا زيان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب ) واكنشهاي هسته‌اي، تشعشعات اتمي يا آلودگي‌هاي راديواكتيو
ج ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.
د ) توقف کار به طور کلي يا جزئي

هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه­نامه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه­نامه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
مدت بيمه
مسئوليت بيمه‌گر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل عمليات ، تخليه شد آغاز مي‌شود .
مسئوليت بيمه­گر براي قسمتهايي از کار قرارداد مورد بيمه که تحويل شده يا به بهره­برداري رسيده است پايان يافته تلقي مي­شود.
اعتبار بيمه­نامه حداکثر در تاريخي که در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي­شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و کتبي بيمه­گر ممکن مي­باشد .

شرايط عمومي
۱- مسئوليت بيمه‌گر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد ،انجام داده باشد.
۲- جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه‌نامه جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب شده و اصطلاح" اين بيمه‌نامه "هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه‌نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود، همه جاي بيمه‌نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از زيان يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود کليه اقدامهاي لازم را به عمل آورد و توصيه­هاي معقول بيمه­گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه­هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴- الف ) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب ) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل آيد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.

۵- درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف ) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي، كليه اقدام­هايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
ت ) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه‌گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث ) در موردي كه خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود، مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موراد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
۶- بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقدامهايي را كه به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه‌گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷- در هنگام هرگونه اختلاف در مورد مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸- اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توأم با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت تأييد ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه‌گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود، يا هرگاه بيمه‌گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه‌گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمه‌نامه منتفي خواهد شد.
۹- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث ، بيمه­نامه ديگري نيز وجود داشته باشد ، بيمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود .

بخش يك – خسارت مالي
بيمه‌گر با بيمه‌گذار توافق مي‌كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمه‌نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار اتلاف يا خسارت فيزيكي غير قابل پيش‌بيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد، بيمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده، خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيش‌بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.
بيمه‌گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمه‌نامه مي‌باشد به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد، مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه‌اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ويژه بخش يك
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه ، فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است.
ب ) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار، عدم اجراي قرارداد يا از دست دادن آن.
پ ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط .
ت ) هزينه­هاي تعويض ، تعمير يا رفع نواقص کار يا مصالح ساختماني ، اين استثناء محدود به مصالح معيوب يا انجام کار غير اصولي خواهد بود و شامل آسيب يا اتلاف به مواردي که به طور صحيح اجراء شده و در نتيجه حوادث ناشي از چنين مصالح معيوب يا کار غير اصولي باشد نخواهد شد .
ث ) فرسودگي ، خوردگي، فساد در اثر مواد شيميايي ، زنگ­زدگي و همچنين خرابي معلول عدم استعمال و شرايط عادي جوي .
ج ) شکستگي مکانيکي يا الکتريکي و همچنين اختلال در کار تاسيسات و ماشين­آلات و تجهيزات کارگاه .
چ)اتلاف يا آسيب وارد به وسايل نقليه مجاز براي عبور و مرور در جاده­هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي .
ح ) از بين رفتن يا آسيب وارد به پرونده­ها ، نقشه­ها ، صورتحسابها ، فاکتورها ، پولهاي رايج ، تمبرها ، اسناد ، برات و سفته ، اسکناس ، اوراق بهادار و چکها .
خ ) اتلاف يا خسارتهايي که در هنگام صورت­برداري موجودي کشف مي­شود .
مقرراتي که نسبت به بخش يک اعمال مي­شود
شرط ۱ – مبالغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه‌نامه مبالغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايد کمتر از مبالغ زير باشد :
در مورد بندهاي ۱ و ۲ ارزش کامل عمليات ساختماني و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها ، هزينه­هاي حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکي و همچنين مصالح يا موادي که از طرف صاحبکار تهيه شده است.
در مورد بند ۴ ارزش تعويض ابزار ، تجهيزات و لوازم ساختماني يا نصب ، (منظور هزينه تعويض اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و همان ظرفيت مي­باشد ) .
بيمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمت‌ها، براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه‌گر در بيمه‌نامه ملحوظ شود. (بند ۳) .
اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي‌بايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمه‌گذار تحت اين بيمه‌نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغي كه مي‌بايست بيمه شود كاهش مي‌يابد.
اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه‌ها به طور جداگانه اعمال مي‌شود. ( ماده ۱۰ قانون بيمه ) .
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط (۱) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه‌نامه، خسارت به ترتيب زير جبران مي‌شود:
الف ) در مورد خسارت قابل تعمير ، هزينه تعميرات لازم براي اين كه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از اين مبلغ ، بازيافتي هم اگر وجود داشته باشد کسر مي­شود .
ب ) درصورت خسارت كلي، ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي . اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه‌گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمه‌گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مؤيد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود ، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمه‌گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي ، جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود. هزينه مربوط به تغييرات،اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه­نامه نيست .
شرط ۳- گستره پوشش :
هزينه­هاي اضافي براي اضافه­کاري ، کار در شب ،کار در هنگام تعطيلات رسمي ، حمل و نقل سريع و هزينه حمل هوائي تنها در صورتي مشمول بيمه خواهد بود که صريحا" مورد موافقت کتبي قبلي طرفين قرار گرفته باشد .

بخش دو- مسئوليت در قبال اشخاص ثالث

بيمه‌گر خسارتهايي را كه بيمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن مي‌باشد .حداكثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف)صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه به مرگ منجر شود يا نشود) .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه‌اي در رابطه مستقيم با عمليات ساختماني يا نصب اقلام بيمه شده در بخش يک در مدت اعتبار بيمه­نامه و در محل اجراي طرح يا مجاور آن باشد .
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند ، بيمه‌گر مبالغ زير را نيز به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينه‌ها و مخارج دادرسي كه بيمه‌گذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينه‌ها ومخارجي كه بيمه‌گذار با رضايت كتبي بيمه­گر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمه‌گر تحت اين بخش بيمه‌نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.

استثنائات ويژه بخش دو
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
۱- در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است .
۲- هزينه‌هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمه‌شده يا قابل بيمه شدن بوده است .
۳- خسارت وارد به اموال يا زمين يا ساختمان در نتيجه تکان خوردن يا جابه­جا کردن يا تضعيف تکيه­گاه و همچنين خسارتهاي وارد به اموال يا صدمات جسماني به اشخاص که به وسيله يا درنتيجه هريک از اين حوادث وارد آمده باشد . (مگر اين که از طريق الحاقي توافق خاصي به عمل آمده باشد ) .
۴- مسئوليت‌هاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .

ب) زيان يا آسيب وارد به اموال متعلق يا در اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگر مربوط به اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن در بخش يك بيمه‌نامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران مؤسسات و اشخاص مذکور .
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجاده‌هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه‌گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت و ميزان آن محرز باشد.

شرايط ويژه‌اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي‌شود:
۱- هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده ، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه‌گذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمه‌گر معتبر نخواهد بود، بيمه‌گر چنانچه بخواهد مي‌تواند دفاع از بيمه‌گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه‌گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه‌گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
۲- درصورت وقوع حادثه بيمه­گر مي­تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلا" با اين عنوان پرداخت شده است ) يا هر مبلغ نازلتري كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد و متعاقب چنين پرداختي بيمه‌گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.

براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را به شرح زير جبران مي‌نمايد: 
استثنائات عمومي
بيمه‌گر اتلاف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه يکي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران, جنبش‌هاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره, تخريب يا زيان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هسته‌اي, تشعشعات اتمي يا آلودگي‌هاي راديواكتيو .
پ ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.
ت) توقف کار به طور کلي يا جزئي . 
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام ‌دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
مدت بيمه
مسووليت بيمه‌گر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد، پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل نصب تخليه شد آغاز مي‌شود و به محض تحويل كار يا انجام نخستين آزمايش ساده يا آزمايش با بار, بنابر اينكه كداميك زودتر انجام ‌شود و حداكثر چهار هفته بعد از شروع آزمايش‌ها پايان مي‌پذيرد، مگر آن كه قبلا" به طور كتبي توافق ديگري شده باشد.
اگر آزمايش و يا بهره‌برداري يا تحويل تنها نسبت به بخشي از تاسيسات يا نسبت به يك يا چند ماشين انجام گيرد، تامين بيمه‌گر و كليه مسئووليتهاي مربوط به اين بخش از تاسيسات و ماشين يا ماشين‌ها خاتمه مي‌پذيرد و نسبت به قسمتهاي ديگر تاسيسات يا ماشين‌هاي ديگر ادامه مي‌يابد.
نسبت به اشياء دست دوم مورد نصب تعهد بيمه‌گر در لحظه شروع آزمايش خاتمه مي‌يابد.
اعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي‌شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبي بيمه‌گر ممكن مي‌باشد.
شرايط عمومي
۱-    مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲-     جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه‌نامه جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه "هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه‌نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود , همه جاي بيمه‌نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳-     بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود كليه اقدامهاي لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه‌هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
۴-     الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر بعمل آيد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵-       درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف – بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
ت – كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه‌گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث) در مواردي كه خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود, مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير, خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد, بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
۶-    بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقدامهايي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷-     هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين, ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف, كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸-    اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه‌گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود, يا هرگاه بيمه‌گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت نمايد، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه‌گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمه‌نامه منتفي خواهد شد.
۹-     اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه, براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. 
بخش يك – خسارت مادي
بيمه‌گر با بيمه‌گذار توافق مي‌كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمه‌نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار خسارت فيزيكي غير قابل پيش‌بيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد, بيمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده, خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيش‌بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد كرد.
بيمه‌گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمه‌نامه مي‌باشد به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد. مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه‌اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
 استثنائات ويژه بخش يك
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه , فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است.
ب) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار, عدم اجراي قرارداد و از دست دادن آن.
پ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط ، مواد يا قطعات معيوب، اجراي غير صحيح كار، بجز خطاهايي كه در هنگام نصب صورت گيرد.
ت) خسارتهاي ناشي از فرسودگي , خوردگي, زنگ‌زدگي و قشر گرفتگي.
ث) از بين رفتن يا آسيب وارد به پرونده‌ها، نقشه‌ها، صورتحسابها، فاكتورها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسكناس، اوراق بهادار، چكها، لوازم بسته‌بندي مانند صندوق، جعبه و كارتن.
ج) اتلافي كه درهنگام صورت برداري موجودي كشف مي‌شود. 
مقرراتي كه نسبت به بخش يك اعمال مي‌شود:
شرط ۱ – مبالغ بيمه شده : به موجب اين بيمه‌نامه مبالغ مذكور در جدول مشخصات (بند ۱ تا ۴) نبايد كمتر از ارزش كامل هر يك از اقلام مورد بيمه درهنگام پايان عمليات نصب با منظور داشتن هزينه‌هاي حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينه‌هاي نصب باشد.
بيمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمت‌ها, براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه‌گر در بيمه‌نامه ملحوظ شود (بند ۶) .
اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي‌بايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمه‌گذار تحت اين بيمه‌نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغي كه مي‌بايست بيمه شود كاهش مي‌يابد.
اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه‌ها به طور جداگانه اعمال مي‌شود( ماده ۱۰ قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶).
 
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط (۱) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه‌نامه، خسارت به ترتيب زير جبران مي‌شود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمير ، هزينه تعميرات لازم براي اينكه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از اين مبلغ، بازيافتي هم اگر وجودداشته باشد کسر مي­شود.
ب) درصورت خسارت كلي, ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي. اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه‌گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمه‌گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مويد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمه‌گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود.
هزينه مربوط به تغييرات, اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه‌نامه نيست.
 
شرط ۳- گستره پوشش :
هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري، کار در شب، کار در هنگام تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که صريحاً مورد موافقت کتبي قبلي طرفين قرار گرفته شود.
 
شرط ۴ – اموال مجاور :
اتلاف يا آسيب وارد به اموال موجود در محل کار يا مجاورت آن متعلق به صاحبکار يا پيمانکار يا پيمانکاران و يا اموال تحت اختيار و مراقبت آنان تنها در صورتي مورد تامين است که درارتباط مستقيم با نصب يا ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يک باشد، مشروط براينکه خسارت در مدت اعتبار بيمه­نامه روي دهد و براي آن مبلغ جداگانه­اي در بند ۹ بخش يک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. اين تامين شامل ماشينهاي ساختماني، نصب و تجهيزات و وسايل کارگاهي نخواهد بود.
 بخش دو- مسئوليت درقبال اشخاص ثالث
بيمه‌گر خسارتهايي را كه بيمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن مي‌باشد ، حداكثر تا مبلغ مندرج دربخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه منجر به مرگ شود يا نشود) .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه‌اي در رابطه مستقيم با عمليات نصب ، ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يك در مدت اعتبار بيمه‌نامه در محل اجراي طرح يا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند ، بيمه‌گر مبالغ زير را نيز به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينه‌ها و مخارج دادرسي كه بيمه‌گذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينه‌ها و مخارجي كه بيمه‌گذار با رضايت كتبي بيمه­گر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمه‌گر تحت اين بخش بيمه‌نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
۱-       در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است .
۲-       هزينه‌هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمه‌شده يا قابل بيمه شدن بوده است .
۳-       مسئوليت‌هاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال متعلق يادر اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگر مرتبط با اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن دربخش يك بيمه‌نامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران موسسات و اشخاص مزبور.
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجاده‌هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه‌گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت وميزان آن محرز باشد. 
شرايط ويژه‌اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي‌شود: 
۱-    هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه‌گذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمه‌گر معتبر نخواهد بود. بيمه‌گر چنانچه بخواهد مي‌تواند دفاع از بيمه‌گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه‌گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه‌گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
۲-    درصورت وقوع حادثه مربوط به اين بخش ، بيمه‌گر مي‌تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلا" به اين عنوان پرداخت شده است ) و يا هر مبلغ نازل‌تري را كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنين پرداختي بيمه‌گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را به شرح زير جبران مي‌نمايد: 
استثنائات عمومي
بيمه‌گر اتلاف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم، به علت يا در نتيجه يکي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران, جنبش‌هاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره, تخريب يا زيان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هسته‌اي, تشعشعات اتمي يا آلودگي‌هاي راديواكتيو .
پ ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا نمايندگان وي.
ت) توقف کار به طور کلي يا جزئي . 
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام ‌دارد كه از بين رفتن، ويراني، آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
مدت بيمه
مسووليت بيمه‌گر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد، پس از شروع كار يا پس از آن كه اقلام مذكور در جدول مشخصات در محل نصب تخليه شد آغاز مي‌شود و به محض تحويل كار يا انجام نخستين آزمايش ساده يا آزمايش با بار, بنابر اينكه كداميك زودتر انجام ‌شود و حداكثر چهار هفته بعد از شروع آزمايش‌ها پايان مي‌پذيرد، مگر آن كه قبلا" به طور كتبي توافق ديگري شده باشد.
اگر آزمايش و يا بهره‌برداري يا تحويل تنها نسبت به بخشي از تاسيسات يا نسبت به يك يا چند ماشين انجام گيرد، تامين بيمه‌گر و كليه مسئووليتهاي مربوط به اين بخش از تاسيسات و ماشين يا ماشين‌ها خاتمه مي‌پذيرد و نسبت به قسمتهاي ديگر تاسيسات يا ماشين‌هاي ديگر ادامه مي‌يابد.
نسبت به اشياء دست دوم مورد نصب تعهد بيمه‌گر در لحظه شروع آزمايش خاتمه مي‌يابد.
اعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي‌شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبي بيمه‌گر ممكن مي‌باشد.
شرايط عمومي
۱-    مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲-     جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه‌نامه جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه "هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه‌نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود , همه جاي بيمه‌نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳-     بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود كليه اقدامهاي لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه‌هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
۴-     الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت كار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر بعمل آيد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵-       درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف – بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
ت – كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه‌گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث) در مواردي كه خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود, مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغيير, خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد, بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
۶-    بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقدامهايي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷-     هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين, ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف, كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸-    اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه‌گذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود, يا هرگاه بيمه‌گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت نمايد، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام راي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه‌گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمه‌نامه منتفي خواهد شد.
۹-     اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه, براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. 
بخش يك – خسارت مادي
بيمه‌گر با بيمه‌گذار توافق مي‌كند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمه‌نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللي جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار خسارت فيزيكي غير قابل پيش‌بيني شود، به طوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد, بيمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده, خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات پيش‌بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد كرد.
بيمه‌گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمه‌نامه مي‌باشد به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد. مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه‌اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
 استثنائات ويژه بخش يك
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه , فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است.
ب) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار, عدم اجراي قرارداد و از دست دادن آن.
پ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط ، مواد يا قطعات معيوب، اجراي غير صحيح كار، بجز خطاهايي كه در هنگام نصب صورت گيرد.
ت) خسارتهاي ناشي از فرسودگي , خوردگي, زنگ‌زدگي و قشر گرفتگي.
ث) از بين رفتن يا آسيب وارد به پرونده‌ها، نقشه‌ها، صورتحسابها، فاكتورها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسكناس، اوراق بهادار، چكها، لوازم بسته‌بندي مانند صندوق، جعبه و كارتن.
ج) اتلافي كه درهنگام صورت برداري موجودي كشف مي‌شود. 
مقرراتي كه نسبت به بخش يك اعمال مي‌شود:
شرط ۱ – مبالغ بيمه شده : به موجب اين بيمه‌نامه مبالغ مذكور در جدول مشخصات (بند ۱ تا ۴) نبايد كمتر از ارزش كامل هر يك از اقلام مورد بيمه درهنگام پايان عمليات نصب با منظور داشتن هزينه‌هاي حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينه‌هاي نصب باشد.
بيمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمت‌ها, براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند، لكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه‌گر در بيمه‌نامه ملحوظ شود (بند ۶) .
اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي‌بايست بيمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بيمه‌گذار تحت اين بيمه‌نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغي كه مي‌بايست بيمه شود كاهش مي‌يابد.
اين شرط نسبت به هر يك از اقلام و هزينه‌ها به طور جداگانه اعمال مي‌شود( ماده ۱۰ قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶).
 
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط (۱) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه‌نامه، خسارت به ترتيب زير جبران مي‌شود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمير ، هزينه تعميرات لازم براي اينكه اقلام خسارت ديده به وضعي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از اين مبلغ، بازيافتي هم اگر وجودداشته باشد کسر مي­شود.
ب) درصورت خسارت كلي, ارزش واقعي مورد بيمه بلافاصله قبل از حادثه پس از كسر بازيافتي. اين تعهد محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه‌گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد، مشروط بر اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.
بيمه‌گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مويد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد. كليه خسارتهاي قابل تعمير بايد تعمير شود، لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز كند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بيمه‌گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي جزئي از تعميرات قطعي بوده و موجب افزايش كل هزينه تعميرات نشود.
هزينه مربوط به تغييرات, اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه‌نامه نيست.
 
شرط ۳- گستره پوشش :
هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري، کار در شب، کار در هنگام تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که صريحاً مورد موافقت کتبي قبلي طرفين قرار گرفته شود.
 
شرط ۴ – اموال مجاور :
اتلاف يا آسيب وارد به اموال موجود در محل کار يا مجاورت آن متعلق به صاحبکار يا پيمانکار يا پيمانکاران و يا اموال تحت اختيار و مراقبت آنان تنها در صورتي مورد تامين است که درارتباط مستقيم با نصب يا ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يک باشد، مشروط براينکه خسارت در مدت اعتبار بيمه­نامه روي دهد و براي آن مبلغ جداگانه­اي در بند ۹ بخش يک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. اين تامين شامل ماشينهاي ساختماني، نصب و تجهيزات و وسايل کارگاهي نخواهد بود.
 بخش دو- مسئوليت درقبال اشخاص ثالث
بيمه‌گر خسارتهايي را كه بيمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن مي‌باشد ، حداكثر تا مبلغ مندرج دربخش دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه منجر به مرگ شود يا نشود) .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه‌اي در رابطه مستقيم با عمليات نصب ، ساختمان يا آزمايش اقلام بيمه شده در بخش يك در مدت اعتبار بيمه‌نامه در محل اجراي طرح يا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند ، بيمه‌گر مبالغ زير را نيز به بيمه‌گذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينه‌ها و مخارج دادرسي كه بيمه‌گذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينه‌ها و مخارجي كه بيمه‌گذار با رضايت كتبي بيمه­گر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمه‌گر تحت اين بخش بيمه‌نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
۱-       در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمه‌گذار است .
۲-       هزينه‌هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمه‌شده يا قابل بيمه شدن بوده است .
۳-       مسئوليت‌هاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگري كه در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .
ب) اتلاف يا آسيب وارد به اموال متعلق يادر اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر موسسه ديگر مرتبط با اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن دربخش يك بيمه‌نامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران موسسات و اشخاص مزبور.
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجاده‌هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه‌گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت وميزان آن محرز باشد. 
شرايط ويژه‌اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي‌شود: 
۱- هرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمه‌گذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمه‌گر معتبر نخواهد بود. بيمه‌گر چنانچه بخواهد مي‌تواند دفاع از بيمه‌گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمه‌گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه‌گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمكهاي لازم را در اختيار او بگذارد.
۲- درصورت وقوع حادثه مربوط به اين بخش ، بيمه‌گر مي‌تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلا" به اين عنوان پرداخت شده است ) و يا هر مبلغ نازل‌تري را كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنين پرداختي بيمه‌گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.
ماده ۱- موضوع بيمه: جبران خسارت‌هاي بدني وارد به کارکنان شاغل بيمه گذار ناشي از مسئوليت مدني وي در جريان انجام عمليات در محل کار، مشروط بر آنکه مسئوليت بيمه گذار محرز باشد.
۱/۱- منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه، تأمين و جبران هزينه‌هاي پزشکي و همچنين جبران غرامت‌هاي نقص‌عضو و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيانديدگان موضوع بيمه است.
۲/۱-هرگاه مفاد بيمه نامه يا الحاقيه با موافقت‌هايي که بين طرفين به عمل آمده مطابقت نکند بيمه گذار موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور، تغيير و يا تصحيح اوراق بيمه نامه و الحاقيه را کتباً خواستار شود وگرنه اوراق مذکور قطعي تلقي خواهد شد.
ماده۲ – استثنائات :
الف) خسارت‌هاي ناشي از عوامل زير ولو اينکه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- عمد و تقلب بيمه گذار ،کارکنان و نمايندگان وي.
۲- نزاع و زد و خورد و يا حوادث ناشي از شرب مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط بيمه‌گذار وكاركنان وي، پيمانکاران اصلي، فرعي، مشاوران، ناظران و کليه عواملي که در اجراي پروژه شرکت دارند.
۳- تشديد بيماري‌هاي قبلي زيان‌ديده از قبيل ديابت،هموفيلي،فتق،ديسک،آرتروز،سرطان،صرع،بيماري‌هاي قلبي و مغزي و امثال آن به علت حوادث موضوع بيمه که منجر به صرف هزينه‌هاي درمان،ايجاد نقص‌عضو و يا فوت گردد مگر آنکه ميزان تشديد بيماري‌ها،نقص‌عضو يا فوت به علت حادثه صريحاً از طرف پزشک قانوني و يا پزشک معتمد بيمه گر قابل تعيين باشد که در اينصورت تعهد بيمه گر به همان ميزان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۴-انفجارات هسته اي،تشعشعات راديو اکتيو و آلودگي‌هاي ناشي از آن.
۵-جنگ،انقلاب،شورش،اعتصاب،بلوا و عوامل ديگري از اين قبيل.
۶-سيل،زلزله،صاعقه،رانش و نشست زمين و ساير حوادث طبيعي.
۷-به کارگيري کارکنان با کمتر پانزده سال سن.
۸-به کارگيري کارگران خارجي فاقد مجوز اقامت و کار در ايران.
۹-آسيب وارده و نقص‌عضو ناشي از شکستگي دندان بدون آسيب ديدگي ساير اعضاء سر و صورت.
۱۰-صدمات بدني و جاني ناشي از نصب غير استاندارد و استفاده ناصحيح وسايل گرمازا.
ب) موارد زير تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضاي بيمه گذار بوده و با صدور الحاقيه توسط بيمه گر تحت پوشش قرار گرفته باشد:
۱-مسئوليت ناشي از حوادث وسائط نقليه موتوري اعم از راه سازي،کشاورزي،ساختماني و غيره به صورت مستقيم و غير مستقيم.
۲-مسئوليت پيمانکاران فرعي(حقيقي و حقوقي) و يا هر فردي که نظارت يا اجراي بخش يا بخش‌هايي از پروژه به آنان واگذار گرديده است.
۳-خسارت وارد به کارکنان در مکان‌هاي وابسته به کار مانند رستوران،حمام،خوابگاه و اماکني از اين قبيل.
۴-حوادث ناشي از فعاليت‌هاي غير مرتبط با فعاليت اصلي کارکنان در محيط کار.
۵-پرداخت هزينه‌هاي پزشکي زيان‌ديده بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي.
ماده ۳- وظايف بيمه گذار:
*ايفاي تعهدات بيمه گر منوط و مشروط به انجام وظايف و تعهدات زير توسط بيمه گذار مي باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت خودداري نمايد.
۱/۳- پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تکميل و به کليه سؤالات مندرج در برگه پيشنهاد بطور کامل پاسخ دهد. در غير اين صورت مواد ۱۱و ۱۲و ۱۳ قانون بيمه حاکم خواهد بود،که در صورت درخواست مفاد آن تسليم بيمه گذار خواهد شد.
۲/۳- حق بيمه تعيين شده را نقداً و يا به نحو توافق شده در زمان‌هاي مقرر پرداخت نمايد.
۳/۳- هر گاه در طول مدت اعتبار بيمه نامه تغيير کمّي و يا کيفي به وجود بيايد که موجب تشديد خطر گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ تغيير/تغييرات مراتب را بصورت کتبي به اطلاع بيمه گر برساند و موافقت کتبي وي را براي ادامه پوشش اخذ نمايد،در غير اينصورت ماده ۱۶ قانون بيمه حاکم خواهد بود،که در صورت درخواست مفاد آن تسليم بيمه گذار خواهد شد.
۴/۳-تمهيدات لازم را که هرکس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث به عمل مي آورد را انجام دهد.
۵/۳-جهت بازديد از محل به منظور بازديد اوليه و يا بعد از حادثه و انجام امور کارشناسي همکاري لازم را با  بيمه گر به عمل آورد.
۶/۳- کليه کارکنان بيمه گذار بايد متناسب با وظايف خود داراي تجربه ، تخصص و مهارت‌هاي لازم باشند و از آنان در انجام امور غير مرتبط با وظيفه استفاده نگردد.
۷/۳-کليه مقررات حفاظت فني و ايمني کار،نصب علائم هشدار دهنده،چراغ خطر چشمک زن،توري،فنس، درپوش بر روي چاه‌هاي حفاري شده و ايجاد موانع جهت جلوگيري از سقوط افراد در محدوده کاري حسب مورد رعايت نموده و علاوه بر آن توصيه‌هاي ايمني مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه را اجرا نمايد.
۸/۳- وقوع هر گونه حادثه در محيط کار و همچنين هرگونه ادعا و يا مطالبه کارکنان عليه خود را که به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اينکه مطالبه يا ادعا کتبي يا شفاهي و يا به صورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد،بدون فوت وقت در اولين زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند؛ و نيز مکلف است متعاقباً کيفيت مطالبه يا دعوي، نام و نشاني مطالبه کننده دعوي و عنواني که به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيان‌ديده ،نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات، مشخصات و نکات ديگر مربوط به موضوع بيمه را که به آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکي را که در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات، رسيدگي و دفاع کمک نمايد در غير اينصورت بيمه گر مي تواند حسب مورد و بنا به اقتضاء از پرداخت خسارت خودداري نمايد.
۹/۳-از قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد ادعا از طرف بيمه گذار بدون موافقت کتبي بيمه گر خودداري کند مگر اينکه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد.
ماده۴- تعهدات بيمه گر:
۱/۴- در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار،مجموع تعهدات بيمه گر در جبران هزينه‌هاي پزشکي،غرامت فوت و نقص‌عضو ناشي از حوادث مشمول بيمه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در رديف‌هاي ۳ يا ۴ جدول تعهدات   بيمه نامه مي باشد.
۲/۴- در صورت وقوع حادثه و ارائه مدارک مورد درخواست، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت غرامت   زيان‌ديده بر اساس جدول تعهدات بيمه نامه و برآورد کارشناس خود و يا نظر مراجع ذيصلاح حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاريخ ارسال کليه مدارکي که مسئوليت بيمه گذار را احراز نموده باشد،اقدام نمايد.
ماده۵-نحوه محاسبه و پرداخت غرامت:
۱/۵- غرامت فوت، نقص‌عضو و هزينه‌هاي پزشکي بر اساس اعمال درصد مسئوليت بيمه گذار نسبت به معادل ريالي ارزان‌ترين نوع ديه رايج و با توجه به بند ۱/۴ محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۲/۵- در صورت موافقت بيمه گر و زيان‌ديده،درصدهاي نقص‌عضو با نظر پزشک معتمد بيمه گر تعيين مي‌گردد.در اين صورت چنانچه زيان‌ديده نسبت به نظر پزشک معتمد بيمه گر معترض باشد،موضوع در کميسيوني متشکل از پزشک منتخب بيمه گر و پزشک منتخب زيان‌ديده و پزشک سومي به انتخاب پزشکان مذکور مطرح و نظر اکثريت اعضاي کميسيون قطعي و لازم الاجرا و مبناي پرداخت غرامت قرارخواهد گرفت. غرامت نقص‌عضو موضوع اين بند بر مبناي درصدهاي مشخص شده و بر اساس مفاد بند ۱-۵ محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۳/۵ – در صورتي که زيان‌ديده از پوشش بيمه هزينه‌هاي پزشکي سازمان تأمين اجتماعي يا هر پوشش بيمه اي ديگر استفاده نمايد،تعهد بيمه گر جبران مازاد هزينه‌هاي پزشکي تا ميزان تعهدات مندرج در بيمه نامه مطابق با تعرفه دولتي مي باشد.
۴/۵- جمع هزينه‌هاي پزشکي،غرامت فوت و نقص‌عضو تا سقف مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه توسط    بيمه گر جبران خواهد شد.در هر صورت مجموع تعهدات بيمه گر براي هر نفر در طول مدت بيمه حسب مورد معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي ۳ يا ۴ جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
۵/۵-غرامت قابل پرداخت موضوع اين بيمه نامه،با اطلاع بيمه گذار،مستقيماً به شخص زيان‌ديده و يا ذوي الحقوق وي پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،بيمه گر در برابر بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيان‌ديده بري الذمه مي گردد.در صورتي که هزينه‌هاي پزشکي توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد،با ارائه رسيدها و مستندات لازم هزينه به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.
۶/۵- حق سازش و حق تعقيب دعوي تا ميزان تعهد بيمه گر در کليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وکيل با حق توکيل غير ولو کراراً مي نمايد که پرونده‌هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از کليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد که به حقوق مکتسبه بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد.
۷/۵-در صورت رجوع زيان‌ديده به مراجع قضائي،اساس پرداخت خسارت صرفاً رأي دادگاه و با توجه به سقف تعهدات بيمه گر مندرج در رديف ۳ يا ۴ جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
۸/۵-در صورتي که زيان‌ديده خسارت خود را بر اساس نظريه کارشناس وزارت کار،کارشناس پزشک قانوني بيمه گر و يا رأي دادگاه مطالبه نمايد،هزينه‌هاي پزشکي قابل پرداخت نمي باشد و چنانچه قبلاً هزينه‌هاي پزشکي پرداخت شده باشد،مبلغ پرداخت شده از مبلغ خسارت کسر خواهد شد.
۹/۵- بيمه گر مي تواند با پرداخت حداکثر مبلغي که طبق اين بيمه نامه براي هر حادثه متعهد گرديده و يا اينکه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر يک از مراحل قضايي و دادرسي متوقف و از خود سلب مسئوليت نمايد و در اين صورت رهبري و کنترل مذاکرات و جريان‌هاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هر گونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت .
ماده ۶- فسخ بيمه نامه:
بيمه گر و بيمه گذار مي توانند در طول مدت قرارداد با اعلام کتبي ده روزه بيمه نامه را فسخ نمايند.
در صورت فسخ از طرف بيمه گر،حق بيمه مدتي که بيمه بوده است به صورت روز شمار محاسبه و بقيه به بيمه گذار برگشت مي شود (به استثناء موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار،حق بيمه مدتي که بيمه بوده بر اساس تعرفه بيمه کوتاه مدت محاسبه و بقيه آن در وجه بيمه گذار اعاده مي شود.
ماده۷-درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه‌نامه‌هاي ديگري نيزمورد تأمين قرارگرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي که خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده۸– حق بيمه برمبناي تعداد كاركنان اعلام شده در فرم پيشنهاد بيمه محاسبه مي گردد. بنابراين چنانچه معلوم گردد که تعداد اعلام شده کمتر از تعداد واقعي مي باشد، تعهدات نهايي بيمه گر نيز به همين نسبت كاهش مي يابد.
ماده ۹- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است که در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه خود را به صورت کتبي به اطلاع بيمه گر برساند در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.
ماده ۱۰- کليه اختلافات ناشي از اين قرارداد بيمه از طريق داوري حل و فصل خواهد شددر اين صورت هريک از طرفين کتباً يک نفر را به عنوان داور انتخاب و معرفي مي نمايد، داوران منتخب در صورت عدم توافق در موضوع مورد اختلاف نسبت به تعيين داور مرضي الطرفين سوم اقدام خواهند نمود که در اين صورت رأي اکثريت داوران براي طرفين قطعي و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۱- مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال است که از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده۱۲- در مواردي‌که در اين بيمه نامه پيش بيني نشده است بر طبق قانون،مقررات و عرف بيمه عمل خواهد شد.
پوشش هاي زير در صورت پرداخت حق بيمه اضافي قابل ارايه مي باشد :
 
 *پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار براي ماموريتهاي خارج از کارگاه کارکنان -  الحاقيه شماره(۱)
 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، خسارت بدني وارد به کارکنان بيمه گذار را ضمن انجام ماموريتهاي خارج از کارگاه به شرط وجود مجوز ماموريت و شرح وظايف محوله پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مراجع ذيصلاح جبران نمايد.
 
*براي ماموريتهاي خارج از کارگاه کارکناني تحت پوشش مي باشند که اسامي آنها بطور کتبي در هنگام صدور بيمه نامه اعلام و جز لاينفک بيمه نامه گرديده باشد.
 
*در هر حال خسارات جاني وارد به کارکنان که ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري باشد از شرايط اين الحاقيه مستثني مي رباشند.
 
 *پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار براي حوادث وسايل نقليه موتوري زميني در محيط کارگاه - الحاقيه شماره(۲)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايدبا رعايت شرايط بيمه نامه، بر خلاف بند ۱ب از ماده دوم شرايط عمومي بيمه نامه، مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال صدمات جسماني وارده به کارکنان که ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري متعلق و يا در اختيار بيمه گذار در محيط کارگاه باشد را در چهار چوب شرايط زير تحت پوشش قرار دهد.
 
-در صورتيکه وسيله نقليه عامل حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بيمه گر محدود به مبلغ مازاد بر تعهدات بيمه نامه مي باشد.
 
-رانندگان وسائط نقليه و ماشين آلات مورد استفاده بايد گواهينامه متناسب وسيله نقليه را ، دارا باشند در غير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ادعا شده نخواهد داشت.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت کارفرما در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث - الحاقيه شماره(۳)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايدبا رعايت شرايط بيمه نامه، مسئوليت بيمه گذار براي جبران خسارات جاني وارد به اشخاص ثالث ناشي از اجراي فعاليت موضوغ بيمه نامه را در حريم کارگاه به عهده گيرد.
 
تعهد بيمه گر براي هر نفر در هر حادثه طبق جدول تعهدات مندرج در بيمه نامه ميباشد و حداکثر تعهد بيمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ ۲,۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تجاوز نخواهد کرد.
 
منظور از اشخاص ثالث افرادي ميباشند که به هيچ عنوان دخالت و ارتباطي در انجام کار موضوع بيمه نداشته باشد.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت مدني در قبال سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني - الحاقيه شماره(۴)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، مطالبات درخواستي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني بابت تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون مذکور را جبران نمايد.
 
-حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي مذکور براي هر نفر در هر حادثه حداکثر ....................... ريال مي باشد.
 
- حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي مذکور در طول مدت حداکثر ۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد.
 
*بيمه شخص بيمه گذار يا صاحبکار - الحاقيه شماره( ۵) 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد در چهار چوب شرايط بيمه نامه و نيز شرايط عمومي بيمه حادثه(آيين نامه شماره ۲۳ مصوب شوراي عالي بيمه) خسارات جسماني وارده به بيمه گذار يا صاحبکار را در اثر خطرات موضوع کار بيمه شده در محل کارگاه جبران نمايد.
 
۱-حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه ......... .
 
۲-حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي پزشکي در هر حادثه و در طول مدت بيمه ......... .
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت مدني پيمانکاران فرعي، مهندسين ناظر، مشاور - الحاقيه شماره(۶) 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد برخلاف بند ۲ب از ماده دو شرايط عمومي و با رعايت شرايط بيمه نامه، مسئوليت مدني پيمانکاران فرعي،مهندسين، مشاورين که براساس قرارداد منعقده بخش يا بخش هايي از اجراي پروژه را به عهده دارند، در قبال خسارت بدني وارد به کليه کارکنان شاغل در محيط کار به نشاني مندرج در بيمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محيط کار - الحاقيه شماره (۸)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، برخلاف بند ۳ب از ماده دوم شرايط عمومي بيمه نامه، مشروط بر اينکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مراجع ذيصلاح احراز و اثبات گردد، خسارت وارده به کليه کارکنان بيمه گذار، پيمانکاران فرعي،مشاورين و ناظرين در مکانهاي وابسته در محل پروژه مانند حمام،رستوران و خوابگاه تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد.
 
*توضيح اينکه خسارت هاي ناشي از استفاده نا صحيح و نصب غير استاندارد وسايل گرمازا تحت پوشش نمي باشد.
 
*پوشش بيمه اي افزايش تعداد کارکنان - الحاقيه شماره(۹)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه،افزايش تعداد کارکنان تحت پوشش اين بيمه نامه حداکثر تا۵% نسبت به حداکثر نيروي کار اعلام شده در زمان صدور بيمه نامه تحت پوشش قرار گيرد.
 
*پوشش بيمه اي افزايش ديات براي سالهاي آتي(يکسال) - الحاقيه شماره(۱۰) 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد ،افزايش ديه تا يکسال پس از انقضا بيمه نامه را نسبت به مبالغ مندرج در بند ۳ يا ۴ جدول تعهدات بيمه نامه تحت پوشش قرار دهد. اين الحاقيه افزايش ديه بعلت تاخير در ارائه راي دادگاه توسط بيمه گذار يا زيانديده به بيمه گر بيش از ۱۰ روز پس از ابلاغ راي را شامل نمي شود.
 
*پوشش مسئوليت حوادث غير مرتبط با فعاليت اصلي بيمه شده - الحاقيه شماره (۱۱)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه و احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و يا ساير مراجع ذيصلاح، برخلاف بند پانزده ماده سه شرايط عمومي بيمه نامه، مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل صدمات جسمي کارکنان ناشي از حوادثي که ارتباطي با نوع فعاليت بيمه شده ندارد، در محيط کار مندرج در بيمه نامه،تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد.
 
 *پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه - الحاقيه شماره (۱۳)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار و رعايت شرايط بيمه نامه،خسارات را بدون راي دادگاه در حق زيانديده پرداخت نمايد.
 
*پوشش بيمه اي پرداخت هزينه هاي پزشکي بدون اعمال تعرفه - الحاقيه شماره (۱۴)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه ،برخلاف بند ۵ ب از ماده دو شرايط عمومي بيمه نامه، کليه هزينه هاي پزشکي را بدون اعمال تعرفه و با استناد به مدارک پزشکي معتبر و با توجه به سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه پرداخت نمايد.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار براي پرداخت مازاد بر ديه ديه اول - الحاقيه شماره(۱۷)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، مسئوليت بيمه گذار براي پرداخت غرامت مازاد بر ديه اول به شرح جدول مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.
 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر ديه اول در طول مدت بيمه نامه ........ .
 
تعهدات اين الحاقيه مشمول افزايش ارزش ديه در زمان پرداخت خسارت نميباشد.
 
*پوشش مسئوليت بيمه گذار براي پرداخت خسارت جاني اتباع خارجي در وجه بيمه گذار - الحاقيه شماره(۱۸)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد برخلاف بند ۸ الف از ماده دوم شرايط عمومي و با رعايت شرايط بيمه نامه، چنانچه براساس راي مراجع ذيصلاح قضايي ملزم به پرداخت خسارت جاني در وجه اتباع خارجي شاغل در محيط کار به نشاني مندرج در بيمه نامه گردد مبلغ خسارت را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه، در وجه بيمه گذار پرداخت نمايد.
ماده۱- اساس بيمه نامه: اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب۱۳۱۶ و قانون بيمه مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ بنابه پيشنهاد بيمه گذار که جزءلاينفک اين بيمه نامه مي باشد صادر گرديده است. آن قسمت از پيشنهاد کتبي بيمه گذار که مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمه نامه کتباً به بيمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.
ماده ۲- موضوع بيمه: عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي که به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و به طور کلي انجام امور پزشکي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
ماده۳- تعاريف: عناوين مورداستفاده در اين برنامه به شرح زير تعريف مي گردد.
۱-۳- بيمه گر:شرکت بيمه اي که نام ومشخصات آن دراين بيمه نامه قيد گرديده وجبران خسارات ناشي ازمسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذاررابرعهده دارد
۲-۳- بيمه گذار: شخصي است که با تکميل و امضاي پيشنهاد بيمه و پرداخت حق بيمه مقرر، جبران خسارتهاي ناشي از مسئوليت حرفه اي خودرا به بيمه گر محول مي نمايد.
ماده۴- رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمه گذار مکلف است با رعايت دقت و صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوط را تکميل نموده و اطلاعات درخواست شده را به طور واقع و کامل در اختيار بيمه گر قرار دهد. در صورتي که بيمه گذار در پاسخ به سئوالات بيمه گر از اظهار مطالبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، حسب مورد مشمول مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه(ابطال يا فسخ بيمه نامه) خواهد گرديد.
ماده۵- تعهدات بيمه گر: بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت اسناد و مدارک مورد نياز، نسبت به پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه، طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام کند.
۱-۵- تعهد بيمه گر در قبال هريک از بيماران، معادل مبلغي است که از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گرددودرهرصورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
۱-۱-۵- در صورتي که بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محکوم شود، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذکور در قانون ديات مي باشد.
۲-۱-۵- در مواردي که مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بيمه گذار محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار، مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تصفيه خسرات اقدام کند.
۲-۵- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار درمدت اعتبار بيمه نامه مي باشد، مشروط به اينکه ادعاي خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
۳-۵- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر اول مي باشد.
 
ماده۶- دفاع ازدعاوي: بيمه گرمي تواند درصورت لزوم به هزينه خود دفاع از   بيمه گذار رابه مناسبت مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه برعهده گيرد.دراين صورت بيمه گذارموظف است اختيارتعيين وکيل رارسماً به بيمه گرتفويض نمايد
ماده۷- وظايف و تعهدات بيمه گذار: بيمه گذار موظف است:
۱-۷- حق بيمه اين بيمه نامه و الحاقيه هاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اينکه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
۲-۷- در انجام امور پزشکي کليه ضوابط و مقررات و موازين حاکم براين حرفه را رعايت نموده و وظايف خود را بادقت و صداقت انجام دهد.
۳-۷- اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکي انجام شده در مورد هر بيمار را نگهداري نموده و درصورت درخواست بيمه گر آنها را در اختيار وي قرار دهد.
 
 ۴-۷- به محض اطلاع از هرگونه ادعاي خسارت درخصوص مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه، مراتب را کتباً به بيمه گر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امکانات با بيمه گر همکاري نمايد.
۵-۷- بدون موافقت کتبي بيمه گر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران خسارت نشود، درغير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده۸- استثنائات: موارد زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
۱-۸- انجام معالجه، مداوا و يا عمل جراحي خارج از تخصص بيمه گذار
۲-۸- مسئوليتهاي ناشي از انجام هرگونه امور پزشکي که عامل مستقيم آن استقاده از مسکرات و يا استعمال مواد مخدر و يا داروهاي خواب آور باشد.
۳-۸- انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحي که خارج از ضوابط پزشکي و يا برخلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
۴-۸- انجام هرگونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه يا بيمارستان
۵-۸- هرنوع خسارتي که منشاء آن تشعشعات يونيزه کننده يا راديواکتيو و انرژي هسته اي باشد مگراينکه استفاده از اين قبيل مواد جهت معالجه بيمار ضروري باشد.
۶-۸- هرنوع خسارت ناشي از عدم النفع
ماده۹- مدت بيمه نامه: مدت اين بيمه نامه يک سال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاي آن در شرايط خصوصي مشخص مي گردد.
ماده۱۰- نحوه فسخ بيمه نامه: بيمه گروبيمه گذارميتوانند با اعلام کتبي يکماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. درصورت فسخ از سوي بيمه گر حق بيمه مدت استفاده شده ازبيمه نامه به صورت روزشمار و درصورت فسخ از طرف بيمه گذار، به صورت کوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهد گرديد.
ماده۱۱- تمديد تعهد بيمه گر: چنانچه پس از صدور حکم داير بر محکوميت بيمه گذار، مشاراليه با پرداخت خسارت توسط بيمه گر موافق نباشد و به حکم صادره اعتراض نمايد، حداکثر تعهد بيمه گر محدود به محکوم به قبلي و هزينه هاي صرف شده تا تاريخ عدم قبول حکم از طرف بيمه گذار مي باشد.
ماده۱۲- محدوده جغرافيايي: اين قرارداد منحصراً در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران معتبر بوده و بيمه گر درخصوص مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در خارج از محدوده مذکور هيچ گونه تعهدي ندارد.
 اين قرارداد بين شركت بيمه كارآفرين كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود و 
پيرا پزشك مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه كه از اين پس بيمه گذار ناميده ميشود بمنظور بيمه مسئوليت بيمه گذار براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ و ساير قوانين و مقررات جاري در كشور طبق شرايط زير منعقد ميگردد :
ماده اول : موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
تبصره : شرح وظايف پيراپزشكي به تفكيك هر رشته كه از طرف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تعيين گرديده جزءلاينفك بيمه نامه ميباشد.
ماده دوم : تعهدات بيمه گر
۱-۲- پرداخت خسارت ناشي از موضوع قرارداد به بيماران و ذوي الحقوق آنان پس از احراز مسئوليت بيمه گذار تا حدود مورد تعهد در ماده ۳ .
۲-۲- در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار پرداخت هزينه هاي دادرسي در حدود متعارف بشرط آنكه اين مبلغ حداكثر از ۱۰% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نكند.
۳-۲- تعهد بيمه گر در قبال هريك از بيماران، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
۴-۲- درصورتيكه بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محكوم شود، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه ازانواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد.
۵-۲- در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع
قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
۶-۲- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط براينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
۷-۲- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر حداكثر معادل مازاد خسارت تأديه شده توسط
بيمه گر اول ميباشد.
ماده سوم : حدود تعهدات بيمه گر در رابطه با خسارتهاي بدني هر نفر در جدول مشخصات بيمه نامه قيد مي شود.
ماده چهارم : تعهدات بيمه گذار
۱-۴- هرگونه اطلاعات و مدارك در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد.
۲-۴- بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهائي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين ميباشد، تعهدي در قبال مدعي بعهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام قبلاً مورد موافقت بيمه گرقرار گرفته باشد.
۳-۴- وقوع هرگونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعا و مطالبه بيمار با ذوي الحقوق وي عليه خود كه به اين قرارداد مربوط شود را بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام نمايد و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه بموجب آن مطالبه غرامت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه برآن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي كه دراين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گررادرتحقيقات و رسيدگي و دفاع همراهي نمايد.
۴-۴- عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرايط فورس ماژور به 
بيمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام يا بخشي از خسارات موضوع اين قرارداد خودداري نمايد.
ماده پنجم : استثنائات
خسارات معلول عوامل زير را شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱-۵- خسارات ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل ۲-۵- خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديواكتيو و يونيزه
۳-۵- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار.
۴-۵- خسارت ناشي از تخلف از اجراي قوانين و مقررات دولتي و جرائم .
۵-۵- خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي.
 ماده ششم : تغييرات قرارداد
هرگونه تغييري در اين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي صادره از طرف بيمه گر با توافقهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور، تغيير يا اصلاح آنرا كتباً خواستار شود، در غيراينصورت الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد.
ماده هفتم : فسخ و بطلان قرارداد
هر يك از طرفين ميتواند با اخطار يكماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد :
۱-۷- از طرف بيمه گر :
۱-۱-۷- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه (ماده ۱۶ قانون بيمه)
۲-۱-۷- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه(ماده ۱۳ قانون بيمه)
۳-۱-۷- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
۲-۷- از طرف بيمه گذار
در صورتيكه كيفيات مشدد خطركاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بيمه گر بايد حق بيمه مدتي را كه باقيمانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت دهد، به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه. در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، 
حق بيمه براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده هشتم : مواد قرارداد
اين قرارداد در ۸ ماده و در ۵ نسخه تنظيم، امضاء و مبادله ميگردد كه در هر ۵ نسخه آن داراي اعتبار واحد و يكسان ميباشد.
۱- موضوع قرارداد:
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه .
ماده ۲- استثنائات‌:
خسارتهاي معلول عوامل زير ولواين كه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار .
۲- خسارت ناشي از انفجارهسته اي و تشعشعات راديواكتيو .
۳- خسارت ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل .
۴- خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي .
۵- درصورتيكه آسانسور به موقع و توسط شركتهاي ذيصلاح تعمير و نگهداري نشوند.
۶- خسارات ناشي ازعواملي كه ازاختيار بيمه گذار خارج بوده است منجمله سيل– زلزله–حوادث طبيعي .
ماده ۳ - وظايف بيمه گذار :
۱/۳- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۳- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذارباموضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۳ – بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت
مي نمايد به عمل آورد.
۴/۳- بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا ويامطالبه عليه خودراكه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه وادعاكتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه ويادعوي نام ونشاني مطالبه كننده ويااقامه كننده دعوي وعنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت ويا اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر‌ آن وقوف داردو نيز هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره دراختيار دارد به بيمه گرتسليم وبيمه گررا در تحقيقات ورسيدگي ودفاع كمك نمايد.
۵/۳- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم را اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت براي بيمه گرارسال داردو در صورت تأخيرمسئول جبران ضرر و زيانهايي كه ازاين طريق به بيمه گرواردميشودخواهد بود.
۶/۳- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۷/۳- كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۸/۳- کليه ادوات و وسايل کار مورد استفاده مي بايستي مطمئن و طبق اصول فني و استانداردهاي متداول بين المللي باشد.
ماده ۴ – تعهدات بيمه گر
۱/۴ - درصورت وقوع حادثه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآوردكارشناس خود،شرايط خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
۲/۴- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به استفاده كنندگان از آسانسور موضوع اين بيمه قرارداد مي باشد.
۳/۴ - درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گرتعيين ميگردد. در صورتي كه            بيمه گذار يا زيانديده نسبت به نظرپزشك معتمد بيمه گرمعترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل ازپزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفرپزشك به انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه ويا معادل ريالي حداقل ديه رايج‌(هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي گردد.
۴/۴ – جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه ، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
۵/۴ – محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات  بيمه گر خارج است .
۶/۴ – قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۷/۴ – حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۸/۴ – بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۵- فسخ و بطلان بيمه نامه :
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :
از طرف بيمه گر :
۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين
۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴- بعد از پرداخت هر خسارت
ازطرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .
ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.
ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع 
بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.
ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي 
مي كند.درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
Page 2 of 4

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های مسئولیت عمومی بیمه کارآفرین