بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

سوالات متداول بيمه اي - بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه کارآفرین بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟

 بيمه عمر و سرمايه گذاري وسيله اي مناسب جهت كسب " آرامش خيال امروز" و "رفاه زمان بازنشستگي"  و نيز " تامين پشتوانه مالي بازماندگان" در غيبت سرپرست خانواده است.
  
 
بیمه کارآفرین مزاياي ويژه اين بيمه نامه چيست؟

تعيين ذينفع در صورت فوت بيمه شده و در صورت حيات بيمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش يا افزايش سرمايه فوت و حق بيمه - امکان دريافت وام و برداشت از اندوخته بيمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد
 
 
بیمه کارآفرین پوشش هاي اضافي و تكميلي به چه صورت است؟

* پوشش بيمه تكميلي فوت ناشي از حادثه : اين پوشش به افراد ۱۵ الي ۷۰ ساله تعلق مي گيرد. در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه، سرماية فوت بيمة عمر مي تواند تا چهار برابر افزايش يابد.
 
* پوشش از كار افتادگي: اين پوشش به افراد ۱۸ الي ۶۰ ساله اي که شاغل هستند تعلق مي گيرد .در صورت از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده (كه حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد) تا پيش از سن ۶۰ سالگي، شركت بيمة كار آفرين متعهد مي گردد حق بيمه عمر و سرمايه گذاري را (بدون حق بيمه پوشش هاي تكميلي) تا پايان مدت قيد شده درقرارداد بيمه تقبل نمايد .
  
* پوشش بيمه بيماريهاي تحت پوشش : اين پوشش به افراد ۲۰ الي ۶۰  ساله تعلق مي گيرد و اين پوشش بيمه شده را در برابر پنج بيماري بيمه كرده و قسمتي از  هزينه هاي درماني را حداكثر تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال متقبل خواهد گرديد.  اين بيماريها عبارتند از:  سكتة قلبي- سكتة مغزي -  سرطان - پيوند اعضاء اصلي بدن -  جراحي قلب باز
ضمانت سودآوري و نرخ سود چگونه تعيين مي گردد؟
شركت بيمه كارآفرين حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علي الحساب تضمين مينمايد . ضمنا حق بيمه هاي  پرداختي را در سبد سرمايه گذاري خود متشكل از بازار بورس و ساير بازارهاي سرمايه گذاري،جهت سرمايه گذاري بهينه قرار ميدهد . شايان ذكر است كه در سالهاي گذشته ميانگين  سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير بيمه حدود ۱۷% بوده که هر ساله به مانده حساب بيمه گذار افزوده گرديده است .
 
 
بیمه کارآفرین پشتوانه مالي و اعتباري بيمه كارآفرين چيست؟

شركت بيمة كارآفرين، علاوه بر پشتوانة قوي مالي خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك كارآفرين، همانند ديگر مؤسسات بيمه تحت نظارت و كنترل بيمة مركزي ايران قرار دارد. ۵۰ درصد حق بيمه هاي پرداخت شده  توسط بيمه گذار را نزد بيمة مركزي ايران بيمة اتكايي خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به مؤسسات معتبر بيمه گران اتكائي بين المللي منتقل خواهد شد.
 
 
بیمه کارآفرین دريافت وام و برداشت از حساب چگونه امكانپذير است؟

 
حساب اندوختة بيمة عمر و سرمايه گذاري كارآفرين همانند حساب بانكي بيمه شده مياشد و بيمه شده مي تواند از سال دوم به بعد هرگاه كه مايل باشد از اندوخته خويش برداشت نمايد هم چنين بيمه شده مي تواند تا ۹۰ درصد موجودي حساب اندوخته خويش را وام دريافت نمايد.
 
 
بیمه کارآفرین مزيت ويژه در تعيين ذينفع چيست؟

در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما شخصاً قادر هستيد به انتخاب خود تعيين نماييد كه چه كساني و هركدام به چه ميزان مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند.
 
 
بیمه کارآفرین بيمه نامه مشترك عمر و سرمايه گذاري چيست؟

اين طرح با داشتن تمام مزاياي بيمه عمر وسرمايه گذاري انفرادي بدون پرداخت حق بيمه اضافي دو نفر را تحت پوشش قرار مي دهد كه هر كدام از بيمه شده ها داراي سرمايه فوت مجزا مي باشند و مي توانند از مزاياي پوشش هاي اضافي و تكميلي نيز بهره مند شوند .  
 
 
بیمه کارآفرین بيمه نامه مستمري و بازنشستگي چگونه امكانپذير است؟

در زمان پايان بيمه، بيمه شده مي تواند با درخواست كتبي از بيمه گر به جاي دريافت مبلغ سرماية حساب اندوختة بيمة خويش به صورت يكجا، آن را تبديل به يكي از انواع بيمه هاي مستمري نمايد.
 
 
بیمه کارآفرین چه مبلغي به عنوان بازخريد پرداخت مي شود؟

در صورت عدم تمايل بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه اي قبل از پايان قرار داد ۱۵ % مبلغي معادل مبلغ ذکر شده در جدول بيمه عمر و سرمايه گذاري و در ستون حداقل سود تضميني ۱۵ % بصورت علي الحساب در آن سال پرداخت ميگردد. لازم به ذکر است سالانه اين مبلغ بر اساس سود سالانه شرکت تعيين گرديده و در هر صورت از ۱۵ % سود تضميني براي مدت ۱۰ سال کمتر نخواهد بود.
 
 
بیمه کارآفرین آيا مي توان شرايط بيمه نامه را تغيير داد؟

بلي  . اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يك از سنوات بيمه اي مقدور مي باشد .تنها بيمه شده قرارداد تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد . 
 
 
بیمه کارآفرین آيا بيمه هاي عمر معاف از ماليات مي باشند؟

حال اينكه در مورد ساير اموال و داراييها اين امر تابع قانون انحصار وراثت مي باشد.  طبق مادة ۱۳۶ قانون ماليات هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي  صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند  و نظر به مادة ۱۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم بند (۲- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر   مي توانند جزو هزينه هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.
 
 
بیمه کارآفرین پس از انحلال و ورشكستگي شركت سرمايه مشتري چه مي شود؟

طيق ماده ۶۰ از قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران، مصوبه سال ۱۳۵۰:
 
 ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏گذاران، بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏گذاران و بيمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
 مؤسسات بيمه نمي‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
 دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
 ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين‏نامه‏اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي‏رسد تعيين خواهد شد.
 ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع‏ نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏مركزى‏ايران‏ كمترنخواهد بود.
 هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به وديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ ‏وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
 افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
  
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی اطلاعات بیمه ای سوالات متداول بیمه ای بیمه عمر و سرمایه گذاری