Print this page

بیمه پول

وجوه در صندوق و وجوه در راه
 
 وجوه نقد ، اوراق بهادار و مسكوكات موجود در صندوق بانكها ، موسسات و شركتها در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشي از دزدي مسلحانه با شكستن حرز ، آتش سوزي ، انفجار ، سيل ، زلزله ، شورش ، اعتصاب ، اغتشاش ، تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند .
 كليه وجوه در حين نقل و انتقال توسط بيمه گذار ، در مقابل خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه يا غير مسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .