Print this page

بيمه هاي حوادث

افراد جامعه در زندگي روزمره در مقابل خطر ها و حوادث اجتناب پذيري قرار دارن که جان و سلامتي آنها را به مخاطره مي اندازد و جبران آن گاهي از حد تحمل و توان فرد و يا خانواده خارج بوده و روال معمول زندگي را با مشکل مواجه مي سازد.
در دنياي توسعه يافته امروز، امکانات و راه حل هاي مناسبي براي برخورداري از تأمين هاي مناسب و داشتن پشتوانه قوي و لازم مالي براي اين قبيل حوادث و اتفاقات پيش بيني شده و در حال اجراء است. از جمله اين موارد بيمه حوادث مي باشد که بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در مقابل در يافت حق بيمه مقرر، زيانهاي ناشي از حوادث را تحت پوشش قرار داده و بر اساس سرمايه تعهد شده هزينه هاي مربوط را جبران نمايد.
  
icon خطرها و خسارت هاي تحت پوشش
هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه
فوت در اثر حادثه
نقص عضو و از کار افتادگي دائم و کامل در اثر حادثه
نقص عضو و ار کار افتادگي دائم و جرئي در اثر حادثه
غرامت روزانه به علت از کار افتادگي موقت در اثر حادثه
 
icon انواع بيمه هاي حوادث
بيمه حوادث انفرادي ۲۴ ساعته در کليه نقاط جهان ( بدون محدوديت زمان و مکان )
بيمه حوادث گروهي جهت کارکنان شرکت ها، کارخانه ها، و انواع مؤسسات و سازمان هاي اداري، تجاري، ...
بيمه حوادث ورزشي جهت اعضاي باشگاه ها، تيم هاي ورزشي، تماشاگران سالن ها،  استاديوم ها و  مسئولان شامل متصديان اماکن ورزشي،  داوران،  سرپرستان و ...
بيمه حوادث سرنشين که معمولا در شرکت هاي بيمه با بيمه اتومبيل و شخص ثالث عرضه مي گردد.
بيمه حوادث تحصيلي
بيمه حوادث ناشي از کار و حرفه
بيمه حوادث ايام مأموريت
بيمه حوادث توريستي و مسافرتي
بيمه مسافرت به خارج از کشور  ( مفري  )جهت دريافت شرايط عمومي بيمه نامه اينجا را کليک کنيد.
ساير بيمه هاي حوادث که با توجه به نياز مشتريان طراحي و ارائه خواهد شد.