بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني مسئولين و اجاره كننده گان پاركينگهاي عمومي

ماده اول : خطرهاي موضوع بيمه :
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه مشروط برآنكه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد .
ماده دوم : بيمه گذار : علاوه بر موارد مذكور در بيمه نامه، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هربخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهده دار باشند بيمه گذار تلقي مي شوند.
ماده سوم : استثنائات : خسارت هاي معمول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
۱-۳ – خسارات ناشي از عمد و تقلب و تباني بيمه گذار و يا كاركنان و نمايندگان و شركاي وي .
۲-۳ – فقدان و يا خسارت وارد به اموال داخل اتومبيل .
۳-۳ – خسارت مالي ناشي از تصادم اتومبيل در داخل پاركينگ به هر نحو كه باشد .
۴-۳- خسارت هاي وارد به بيمه گذار،شركاء و مجريان، ناظرين، مشاورين، كاركنان بيمه گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار.
۵-۳- خسارت هاي ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
۶-۳- خسارت هاي ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي .
۷-۳- خسارت مالي ناشي از شكست شيشه ، برخورد مواد شيميايي ، و سقوط اجسام و برروي خودرو .
ماده چهارم : وظايف بيمه گذار :
۱-۴ – پاركينگ مذكور را مجهز به وسايل و علايم ايمني و حفاظتي و سيستم آتش نشاني مناسب نمايد .
۲-۴ – پاركينگ مربوطه بايستي دراي سيستم روشنايي مناسب باشد .
۳-۴- براي تشخيص و چگونگي وقوع خسارت و برآورد ميزان آن از جمله در تنظيم و امضا صورت صورت جلسه اي متضمن مسئول حادثه ، مشخصات زيانديده ، نحوه وقوع حادثه و ميزان خسارت با نمايندگان بيمه گر همكاري كند .
۴-۴- بيمه گذار موظف است بمحض دريافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله وحداكثر ظرف مدت ۵ روز كتباً به بيمه گر اعلام نمايد و همكاري لازم را جهت كارشناسي از محل خسارت ديده بعمل آورد.
۵-۴- بيمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت ضمن جلوگيري از توسعه آن، بدون اجازه بيمه گر تغييراتي كه تعيين علت حادثه و يا ارزيابي خسارت را دچاراشكال نمايد در مورد خسارت ديده ندهد، مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل ميزان خسارت باشد.
۶-۴- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي كه در وضعيت خطر يا در حرفه وي حاصل شود يا تغييراتي در چگونگي ارتباط او با موضوع بيمه بوجود آيد، مراتب را فوراً وحداكثر ظرف مدت ۱۰ روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گربرساند .
۷-۴- بيمه گذار موظف است اقدام هاي لازم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي نمايد بعمل آورد.
۸-۴- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارت هاي مالي ازطرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر، تعهدي براي بيمه گر ايجاد نمي كند مگراينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد در غير اينصورت
بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۹-۴- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هردعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد
بي درنگ و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت بيمه گر ارسال داردودرصورت تأخير مسئول جبران ضرر و يا زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
۱۰-۴- كليه كاركنان بيمه كذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
۱۱-۴- در صورتيكه در ارتباط با وقوع خطراتي كه تحت پوشش اين بيمه نامه است شخص ثالث مسئول باشد بيمه گذار متعهد است اقدامات لازم براي حفظ حقوق بيمه كارآفرين عليه مسئول را انجام دهد و در زمينه وصول خسارت از نامبرده با بيمه كارآفرين همكاري نمايد.
ماده پنجم : تعهدات بيمه گر :
۱-۵- ميزان خسارت هاي وارد به اشخاص ثالث براساس نظر كارشناس بيمه گر و مدارك مثبته تعيين خواهد گرديد. درصورتي كه مبلغ خسارت تعيين شده مورد موافقت شخص ثالث زيان ديده نباشد موضوع ازطريق كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل خواهد گرديد.
۲-۵- خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گر به شخص ثالث زيان ديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص ثالث بري الذمه مي گردد.
۳-۵- حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات داردسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۴-۵ - بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده يا پرداخت نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ششم : فسخ و بطلان بيمه نامه : اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي كتبي ۲۰ روزه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود.
ازطرف بيمه گر :
۱-۶- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيد هاي معين .
۲-۶- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه .
۳-۶- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .
۴-۶- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
از طرف بيمه گذار :
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا ازبين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود .
تبصره : درصورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي مورد مندرج در قانون بيمه) درصورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده هفتم : درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده هشتم : هرگونه تغييري در اين بيمه نامه بموجب برگهاي الحاقيه صادره ازطرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد برگهاي الحاقي با توافقي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور الحاقي، تغيير و يا اصلاح آن را كتباً خواستار شود. وگرنه اوراق مذكور جزءلاينفك اين بيمه نامه تلقي خواهد شد.
ماده نهم : نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
درصورت تغييرنشاني و اقامتگاه بيمه گذار وعدم اعلام آن به بيمه گر نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته   مي شود.
ماده دهم : مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه ۲ سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده يازدهم : مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی