بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

قرارداد بيمه مسئوليت مدني دارندگان جرثقيل در قبال اشخاص ثالث

براساس پيشنهاد بيمه گذار، پرسشنامه تكميلي و ضمائم مربوط به آن، شركت سهامي بيمه كارآفرين كه بعد از اين بيمه گر ناميده ميشود، در ازاء دريافت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات، مسئوليت بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث در مقابل صدمات جسماني و جاني و مالي را با توجه به اسثتنائات، مقررات و شرايط مندرج در قراردادبيمه والحاقيه هاي مربوطه وعرف بيمه درايران جبران خواهد كرد.
ماده اول : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار (دارنده جرثقيل) در قبال اشخاص ثالث بدين معني كه بيمه گر متعهد ميشود درازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار، مسئوليت بيمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جسماني و جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث در محدوده مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه پس از محرز شدن مسئوليت وي توسط بيمه نمايد و از جبران خسارت بر آيد .
ماده دوم : تعهدات بيمه گر
الف) ميزان تعهدات بيمه گر در طول مدت قرارداد در مقابل اشخاص ثالث طبق مندرجات جدول مشخصات ميباشد.
ب) درصورتيكه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري موردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده به مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد.
ماده سوم :‌ استثنائات
در موارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
۱) عوامل مستقيم يا غيرمستقيم جنگ داخلي و خارجي (اعم از اينكه جنگ اعلان شده يا نشده باشد)، تهاجم، عمليات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، كودتا، حكومت نظامي، محاصره، تصرف و يا اقدامات احتياطي دولت و يا هر مقام مملكتي ديگر، مشاركت شخص و يا اشخاص در مناقشات كارگاهي و يا اعتراضات خصمانه توسط شخص و يا اشخاص در رابطه با تشكيلات سياسي
۲) عوامل مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشكيلات و يا جماعت و گروه بمنظور براندازي دولت قانوني و يا عمليات تروريستي و مشابع
۳) خساراتي كه طبق قانون تحت پوشش شخص ثالث اجباري وسايل نقليه موتوري داراي شماره شهرباني قرار ميگيرد.
۴) خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي
۵) عمد بيمه گذار در تحقق خطر
۶) نزاع و زد و خورد
۷) خسارتهائيكه منشاء آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل : لغزش، رانش زمين، آتش سوزي، سيل مگر اينكه عمل بيمه گذار عامل ايحاد و يا تشديد كننده خطر باشد و قانوناً مسئول شناخته شود.
۸) خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرايم آن
۹) صدمات جسماني يا بيماري وارد به كاركنان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر موسسه ديگري كه در طرح انجام كار مورد بيمه دخالت دارد و همچنين اعضاء خانواده آنها .
۱۰) خسارتهاي وارده به اموال متعلق به پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر موسسه ديگري كه در انجام كار دخالت دارند يا كاركنان يا كارگران اين اشخاص و موسسات، همچنين خسارت وارد به اموالي كه در اختيار يا در امانت يا تحت مراقبت آنان باشد.
ماده چهارم : وظايف بيمه گذار
الف) جلوگيري از وقوع حوادث
بيمه گذارموظف است بمنظورپيشگيري ازوقوع حوادث اقدامات احتياطي لازم را بعمل آورد
ب) مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي
هرگاه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي با موافقتهائي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نداشته باشد، بيمه گذار موظف است ظرف مدت پانزده روز مراتب تغيير و تصحيح آنها را كتباً تقاضا نمايد . در غير اينصورت اوراق مذكور در فوق قبول شده تلقي خواهد شد.
 ج) توافق بيمه گذار با اشخاص زيان ديده : بيمه گذار نميبايستي بدون موافقت كتبي        بيمه گر هيچگونه توافقي با شخص يا اشخاص زيان ديده بعمل آورد و اينگونه توافقها بدون اخذنظرموافق بيمه گر، موجب سلب مسئوليت بيمه گر در مورد تعهدات خود ميگردد.
د) پرداخت حق بيمه
بيمه گذار موظف است حق بيمه متعلقه را در شروع قرارداد و حق بيمه الحاقيه هاي صادره را در تاريخ صدور الحاقيه پرداخت نمايد.
هـ) اعلام خسارت و همكاري با بيمه گر
بيمه گذار موظف است به محض دريافت هرنوع اطلاع از مواردي كه حاكي از ادعاي غرامت بر عليه او مراتب را حداكثر ظرف مدت ۵ روز به بيمه گر اعلام نمايد و پس از آن نيز ضمن همكاري با بيمه گر اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار بيمه گر قرار دهد.
ماده پنجم : وظايف بيمه گر
بيمه گر موظف است در صورت وقوع حادثه پس از انجام بررسيها و تكميل مدارك مربوطه تعهدات خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه انجام دهد.
ماده ششم : پرداخت خسارت
الف) خسارت جاني (غرامت ناشي از فوت و نقص عضو) براساس راي مراجع قضايي حداكثر تا ميزان مندرج در جدول مشخصات قرارداد، پرداخت ميگردد.
تبصره ۱: در صورت فوت اشخاص ثالث، غرامت تعيين شده از سوي مراجع قضايي‌(ديه) به وراث قانوني متوفي پرداخت ميگردد.
تبصره ۲ : در صورت عدم مراجعه زيانديده به مراجع قضايي بيمه گر موافقت مينمايد غرامت ناشي از نقص عضو دائم زيانديده را پس از تائيد پزشك معتمد و كارشناس بيمه گر و در حدود غرامت تعيين شده از سوي مراجع قضايي‌(ديه) حداكثر تا ميزان مندرج در جدول مشخصات جبران نمايد.
ب) حداكثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامتهاي تحت پوشش اين بيمه نامه در هر حادثه براي هر نفر بر مبناي ارزان ترين نوع ديه از انواع مجري مذكور درقانون ديات ميباشد كه با توجه به ميزان ديه تعيين شده توسط مراجع قضايي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ج) در صورت وقوع حادثه منجر به جرح به اشخاص ثالث (در صورت احراز مسئوليت          بيمه گذار) هزينه هاي پزشكي زيانديده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكي و يا تائيد پزشك معتمد و كارشناس بيمه گر حداكثر تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه براي هر نفر (پس از كسر فرانشيز) پرداخت ميگردد.
د) خسارات مالي براساس نظريه كارشناس بيمه گر مبني برا احراز مسئوليت بيمه گذار در وقوع خسارات وارده تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه و پس از كسر فرانشيز قابل پرداخت خواهد بود.
هـ) در هر صورت مبلغ خسارت با نظر اداره خسارت بيمه هاي مسئوليت در وجه زيانديده و يابيمه گذار قابل پرداخت ميباشد.
ماده هفتم : شرايط فسخ
هر يك از طرفين ميتوانند بادرخواست كتبي يكماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. در صورت فسخ بيمه نامه از جانب بيمه گذار حق بيمه مدت باقيمانده براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بيمه گر حق بيمه مدت باقيمانده بصورت روزشمار محاسبه خواهد گرديد.
ماده هشتم : چگونگي رفع اختلافات
هرگونه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه بصورت مسالمت آميز و يا توسط راي مراجع صلاحيتدار قضائي حل و فصل خواهد شد.
ماده نهم : موارد پيش بيني نشده
نسبت به موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد، براساس قوانين، مقررات و عرف بيمه درايران رفتار خواهد شد.
ماده دهم : مواد قرارداد
اين قرارداد در ده ماده و دو تبصره در دو نسخه كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخورداد ميباشد تنظيم، امضاء و مبادله گرديد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی