بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان

ماده۱- اساس بيمه نامه: اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب۱۳۱۶ و قانون بيمه مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ بنابه پيشنهاد بيمه گذار که جزءلاينفک اين بيمه نامه مي باشد صادر گرديده است. آن قسمت از پيشنهاد کتبي بيمه گذار که مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمه نامه کتباً به بيمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.
ماده ۲- موضوع بيمه: عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي که به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و به طور کلي انجام امور پزشکي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
ماده۳- تعاريف: عناوين مورداستفاده در اين برنامه به شرح زير تعريف مي گردد.
۱-۳- بيمه گر:شرکت بيمه اي که نام ومشخصات آن دراين بيمه نامه قيد گرديده وجبران خسارات ناشي ازمسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذاررابرعهده دارد
۲-۳- بيمه گذار: شخصي است که با تکميل و امضاي پيشنهاد بيمه و پرداخت حق بيمه مقرر، جبران خسارتهاي ناشي از مسئوليت حرفه اي خودرا به بيمه گر محول مي نمايد.
ماده۴- رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمه گذار مکلف است با رعايت دقت و صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوط را تکميل نموده و اطلاعات درخواست شده را به طور واقع و کامل در اختيار بيمه گر قرار دهد. در صورتي که بيمه گذار در پاسخ به سئوالات بيمه گر از اظهار مطالبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، حسب مورد مشمول مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه(ابطال يا فسخ بيمه نامه) خواهد گرديد.
ماده۵- تعهدات بيمه گر: بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت اسناد و مدارک مورد نياز، نسبت به پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه، طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام کند.
۱-۵- تعهد بيمه گر در قبال هريک از بيماران، معادل مبلغي است که از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گرددودرهرصورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
۱-۱-۵- در صورتي که بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محکوم شود، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذکور در قانون ديات مي باشد.
۲-۱-۵- در مواردي که مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بيمه گذار محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار، مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تصفيه خسرات اقدام کند.
۲-۵- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار درمدت اعتبار بيمه نامه مي باشد، مشروط به اينکه ادعاي خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
۳-۵- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر اول مي باشد.
 
ماده۶- دفاع ازدعاوي: بيمه گرمي تواند درصورت لزوم به هزينه خود دفاع از   بيمه گذار رابه مناسبت مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه برعهده گيرد.دراين صورت بيمه گذارموظف است اختيارتعيين وکيل رارسماً به بيمه گرتفويض نمايد
ماده۷- وظايف و تعهدات بيمه گذار: بيمه گذار موظف است:
۱-۷- حق بيمه اين بيمه نامه و الحاقيه هاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اينکه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
۲-۷- در انجام امور پزشکي کليه ضوابط و مقررات و موازين حاکم براين حرفه را رعايت نموده و وظايف خود را بادقت و صداقت انجام دهد.
۳-۷- اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکي انجام شده در مورد هر بيمار را نگهداري نموده و درصورت درخواست بيمه گر آنها را در اختيار وي قرار دهد.
 
 ۴-۷- به محض اطلاع از هرگونه ادعاي خسارت درخصوص مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه، مراتب را کتباً به بيمه گر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امکانات با بيمه گر همکاري نمايد.
۵-۷- بدون موافقت کتبي بيمه گر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران خسارت نشود، درغير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده۸- استثنائات: موارد زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
۱-۸- انجام معالجه، مداوا و يا عمل جراحي خارج از تخصص بيمه گذار
۲-۸- مسئوليتهاي ناشي از انجام هرگونه امور پزشکي که عامل مستقيم آن استقاده از مسکرات و يا استعمال مواد مخدر و يا داروهاي خواب آور باشد.
۳-۸- انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحي که خارج از ضوابط پزشکي و يا برخلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
۴-۸- انجام هرگونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه يا بيمارستان
۵-۸- هرنوع خسارتي که منشاء آن تشعشعات يونيزه کننده يا راديواکتيو و انرژي هسته اي باشد مگراينکه استفاده از اين قبيل مواد جهت معالجه بيمار ضروري باشد.
۶-۸- هرنوع خسارت ناشي از عدم النفع
ماده۹- مدت بيمه نامه: مدت اين بيمه نامه يک سال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاي آن در شرايط خصوصي مشخص مي گردد.
ماده۱۰- نحوه فسخ بيمه نامه: بيمه گروبيمه گذارميتوانند با اعلام کتبي يکماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. درصورت فسخ از سوي بيمه گر حق بيمه مدت استفاده شده ازبيمه نامه به صورت روزشمار و درصورت فسخ از طرف بيمه گذار، به صورت کوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهد گرديد.
ماده۱۱- تمديد تعهد بيمه گر: چنانچه پس از صدور حکم داير بر محکوميت بيمه گذار، مشاراليه با پرداخت خسارت توسط بيمه گر موافق نباشد و به حکم صادره اعتراض نمايد، حداکثر تعهد بيمه گر محدود به محکوم به قبلي و هزينه هاي صرف شده تا تاريخ عدم قبول حکم از طرف بيمه گذار مي باشد.
ماده۱۲- محدوده جغرافيايي: اين قرارداد منحصراً در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران معتبر بوده و بيمه گر درخصوص مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در خارج از محدوده مذکور هيچ گونه تعهدي ندارد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی